English version of this page

Hvordan stress endrer effekten av opioider (OPIOIDREWARD)

Til tross for de enorme ressursene brukt på forskning på opioidavhengighet, mangler vi grunnleggende forståelse av hvordan disse medikamentene påvirker menneskehjernen.

Om prosjektet

Det er kjent at sosiale belastninger kan øke risikoen for misbruk av rusmidler og smertestillende opioider (heroin, metadon, morfin osv.), men vi vet ikke hvordan dette skjer. Hittil har rusforskningen fokusert mest på hva som skjer etter folk tar rusmidler. Vår hypotese er at opioider og andre rusmidler faktisk virker forskjellig avhengig av hva vi føler forut for rusbruket.

Med utgangspunkt i kunnskap fra samfunnsvitenskapen om hvor viktig sosiale faktorer er i rus-spørsmål, skal vi undersøke disse fenomenene med biomedisinske og psykologiske metoder. Dermed kan vi kartlegge mekanismene bak.

Dette prosjektet viderefører våre tidligere studier der friske deltagere har inntatt små doser opioider. Her innlemmer vi en oppgave som fremkaller midlertidig stress hos deltagerne, for å teste hypotesen at selv en forbigående stressrespons vil endre mekanismene til opioider hos friske mennesker.

Finansiering

Prosjektets fulle tittel: OPIOIDREWARD: How distress alters opioid drug effects and abuse liability. 

Dette prosjektet har mottatt midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) under EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram (grant agreement No 802885).

Publisert 27. juni 2019 12:55 - Sist endret 16. aug. 2019 13:38

Kontakt

Prosjektleder

Professor Siri Leknes

Prosjekttype

Starting Grant 2018

ERC finanisering

EUR 1,500,000.00

Prosjektperiode

60 måneder

Startdato

1. juli 2019