English version of this page

Hjernens utvikling fra barndom til voksen alder (avsluttet)

Mennesket hjerne gjennomgår store utviklingsmessige endringer fra vi blir født og opp igjennom barndommen og ungdomsalderen.

Om prosjektet

Gener, modning og erfaring samspiller i å forme hvem vi er, våre kognitive funksjoner og hjernen slik den er på ethvert tidspunkt. I løpet av de siste par tiårene har bruken av hjerneavbildningsteknikker, spesielt magnetresonanstomografi (MRI), gitt oss en mye bedre forståelse av hvordan hjernen endrer seg i løpet av utviklingen og også videre gjennom livet. Strukturell MRI gir svært gode og detaljerte bilder av hjernens anatomi. Andre MRI-teknikker kan brukes til å undersøke blant annet fiberbanene i hjernen (diffusjon tensor avbildning: DTI), hjerneaktivitet under utføring av forskjellige oppgaver (funksjonell MRI: fMRI) og aktivitetsmønstre i hjernens nettverk (hvile-fMRI: rs-fMRI). Samlet har disse teknikkene gitt oss ny og spennende innsikt i de omfattende og sammensatte endringene som skjer i hjernen gjennom livet. Men for å kartlegge disse endringene mer presist og for å bedre forstå hvilke faktorer som påvirker utviklingen og hvilke konsekvenser den har er det behov for studier som følger de samme individene over tid, såkalte longitudinelle studier.

Mål

De overordnede målsetningene med prosjektet er å bidra til en bedre forståelse av hjernens utvikling fra barndom til voksen alder, skaffe ny kunnskap om hvordan genetiske og tidlige miljømessige faktorer påvirker denne, samt hvordan hjernens utvikling henger sammen med kognitiv og psykologisk utvikling.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO - Unge forskertalenter) 2014 - 2018.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere innen hjerneavbildning og nevrokognitiv utvikling. I tillegg samarbeider vi med andre prosjekter som undersøker potensielt atypiske utviklingsmønstre hos grupper med spesielle risikofaktorer.

Publisert 18. okt. 2016 10:44 - Sist endret 9. feb. 2021 12:14