Trafikkskilt vil ha begrenset effekt ved vegarbeidsområder

For å forklare hva som påvirker bilistenes foretrukne fart i vegarbeidsområder, har forskere sett på samspillet mellom vegarbeidsområdenes og bilistenes egenskaper. Undersøkelsen er gjort ved bruk av videoer og bilder.

Vegarbeid innebærer aktiviteter på eller ved veg som kan påvirke sikkerheten til trafikantene og arbeiderne. Likevel finnes det for lite kunnskap om trafikantenes atferd i vegarbeidsområder. Det antas at bilistenes personlige egenskaper forklarer motivasjonen knyttet til fartsvalg i noen situasjoner. I sin doktorgradsavhandling har Master i psykologi Renata Torquato Steinbakk undersøkt hvilken virkning synlig vegarbeid og personlige egenskaper har for fartspreferansen hos norske bilister.

Resultatene viste at bilistene som hadde en mer positiv holdning til fart, som estimerte risikoen for ulykker ved vegarbeidsområder som mindre, og som hadde større tro på sine egne kjøreferdigheter, foretrakk høyere fart. Personlighetstrekkene hadde en indirekte effekt på fartspreferansen, gjennom holdning og persepsjon av risiko. Resultatene viste også at når det pågikk synlig vegarbeid, foretrakk bilistene lavere fart enn på den samme strekningen uten synlig aktivitet. Det viste seg at konteksten påvirket samspillet mellom personlighetstrekkene og fartspreferansen. Dette underbygger påstanden om at for at et personlighetstrekk skal kunne komme til uttrykk, vil det være nødvendig at situasjonen har visse egenskaper og gir mulighet til handlingen.

Oppsummert viser resultatene at dersom bilistene ser en grunn til at det må kjøres saktere forbi et vegarbeidsområde, er det større sannsynlighet for at de vil velge en lavere fart. Varslingskilt vil i mindre grad påvirke farten i situasjoner hvor grunnen til lavere fart ikke er opplagt. Situasjoner i form av synlig vegarbeidsaktivitet og perseptuelle tiltak som hindermarkeringer, vil ha større innvirkning på bilistenes fartspreferanse i vegarbeidsområder enn personlige egenskaper. Denne kunnskapen er særlig viktig i planleggingen og gjennomføringen av tiltak ved vegarbeidsområder.

 

Publisert 11. mai 2020 13:04 - Sist endret 11. mai 2020 13:30