Unnvikende personlighetsforstyrrelse: Ensom søken etter kontakt

Hvordan kan du fungere sosialt hvis du alltid opplever å være isolert? Hvordan håndterer du frykt og lengsel etter kontakt hvis du hele tiden tviler på deg selv?

Unnvikende personlighetsforstyrrelse er en av de vanligste personlighetsforstyrrelsene samtidig som vi har visst lite om hvordan personer med diagnosen erfarer sine vansker og sin hverdag. Psykolog Kristine Dahl Sørensen har i sitt doktorgradsarbeid utforsket subjektive erfaringer hos personer som har fått diagnosen unnvikende personlighetsforstyrrelse. Undersøkelsen baserer seg på kvalitativt materiale bestående av dybdeintervjuer med 15 personer som har fått diagnosen og som var under behandling.  Medforskere med egenerfaring var involvert gjennom hele prosjektet.

Funnene i doktorgradsavhandling viser at mennesker med unnvikende personlighetsforstyrrelse har erfaringer med å kjenne seg alene og fortapt fra tidlig barndom samtidig som forventinger til sosiale ferdigheter økte ettersom de ble eldre. Som voksne beskrev de en pågående tvil, frykt og lengsel som preget hverdagen deres. Deltakerne ønsket hjelp til å føle seg friere og sterkere for å kunne overvinne frykten og finne mot til å være seg selv. Forholdet mellom pasienten og terapeuten var av avgjørende betydning for om deltakerne opplevde seg aktive og vitale eller passive og misfornøyde i sin egen terapeutiske prosess. Terapeuter som ble oppfattet som engasjerte og genuine, skapte mer tillit og dermed et utgangspunkt for læring og endring, forteller Dahl Sørensen.

Hele livet blir vi til som personer i samspill med andre. Dette er særlig viktig for forståelsen av unnvikende personlighetsforstyrrelse. Funnene viser at denne pasientgruppen vektlegger et godt forhold til terapeuten sin hvor tillit kan bygges og gi rom til å bli bedre kjent med seg selv. For terapeuter kan det være nyttig å ta utgangspunkt i de subjektive erfaringene som formidles gjennom denne forskningen for slik å skape en opplevelse av kontakt og utvikling for sine pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Publisert 4. mai 2020 14:59 - Sist endret 24. aug. 2022 05:55