Danser seg sterkere i forskjellsfellesskapet

Hva betyr det for barn og unge som ofte er i minoritet å få dele kulturskatter til stående applaus? Flere opplever det som livsviktig å delta i kreative fellesskap.

Inkluderende, kreative arenaer kan bety mye for unge med krysskulturell bakgrunn. Anerkjennelsen de møtes med skaper rom for å utvikle en trygg, sammensatt identitet. De unge går aktivt inn i dette handlingsrommet, og øver seg på å navigere komplekse kulturelle landskap og spille hovedrollen i egne liv.

Hildegunn Marie Tønnessen Seips doktorgradsavhandling handler om å vokse opp med flere kulturer. Seip går inn i det som skjer bak scenen i det flerkulturelle musikkfellesskapet Fargespill med et kultur- og samfunnspsykologisk blikk.

Stadig flere vokser opp med krysskulturelle erfaringer. De kan fortsatt oppleve krysspress og utenforskap, som skaper sårbarhet i identitetsutvikling og helse. Samtidig gir slike erfaringer særegne ressurser og kompetanse.

Fargespill bygger sin kunstneriske prosess på disse krysskulturelle ressursene. Lederne inviterer barna til å dele egne sanger og danser, og vever dem sammen til nye og bejublede uttrykk. Mens de unge ellers kan oppleve det sårt å være annerledes, blir det her en styrke. Storsamfunnet vil ofte plassere dem som enteneller, men her får de bruke sin spisskompetanse: å være både-og.

Deltakerne beskriver musikkfellesskapet i kontrast til andre arenaer hvor de kan føle seg utenfor, og snakker om dette som sitt «lykkested», noen timer i uka hvor de ikke trenger å føle seg «unorske». Som en annen deltaker sa: «Her var jeg ikke dummest i klassen». Flere har funnet styrke her gjennom depresjon og kriser.

Avhandlingen drøfter innebygde dilemmaer i mangfoldsarbeid, som faren for å aktivere stereotypier når man feirer kulturforskjeller. I fellesskapene som er undersøkt forhandles det stadig om kategorier og definisjonsmakt. De unge spøker og ler av stereotypier, og gjør motstand med humor. Slik leker og danser de seg fri fra andres overforenklinger og krevende forventninger.

Seip har gjennomført PhD-prosjektet med kombinerte metoder: feltarbeid, intervjuer og spørreskjemaer. Til sammen har rundt 200 unge fra fire ulike byer bidratt til materialet. Prosjektet gir kunnskap om deltakende, kreative fellesskap som viktige helsefremmende arenaer for ungdom med mange slags erfaringer.

Publisert 31. aug. 2020 11:41 - Sist endret 31. aug. 2020 11:52