Organisasjonsendringer – lønner de seg?

Bedrifter som gjennomfører større organisasjonsendringer preges av negative langtidseffekter i både arbeidsmiljøet og på ansattes psykiske helse, men rett ledelse kan hjelpe.

Som følge av globalisering, teknologisk innovasjon og endrede samfunnsbehov vil fremtidens arbeidsliv preges av økte krav til omstilling hos både enkeltansatte og organisasjoner. Et økende antall offentlige og private bedrifter har allerede gjennomført omfattende organisasjonsendringer, og vil trolig måtte gjøre dette igjen, for å kunne imøtekomme nye samfunnsbehov og et marked i utvikling. Per i dag arbeider ca. én av tre norske ansatte i bedrifter som har nedbemannet i løpet av de siste tre årene, mens én av fire ansatte har vært igjennom en omorganisering på sin arbeidsplass.

En ny doktorgradsavhandling fra Universitet i Oslo og Statens Arbeidsmiljøinstitutt viser at private og offentlige bedrifter som har gjennomført slike organisatoriske endringer var plaget med negative langtidseffekter på flere forhold i arbeidsmiljøet i lang tid etter at endringen over overstått. Videre hadde ansatte i disse bedriftene en økt risiko for omfattende psykiske plager i opptil tre år etter at endringene har funnet sted, særlig hvis bedriften hadde gjennomført flere påfølgende endringer. Tidligere studier har vist at organisasjonsendringer sjeldent oppnår ønsket resultat og ofte knyttes til lavere produktivitet i bedriften og høyere sykefravær blant de ansatte. De negative effektene slike endringer kan ha på både arbeidsmiljø og helse kan bidra til å forklare hvorfor slike endringer sjelden lykkes og ofte fører til nedsatt produktivitet og sykefravær.

For å forebygge uønskede følger av endring på arbeidsplassen er det nødvendig å avdekke forhold som kan beskytte mot påkjenningene organisasjonsendringer medfører. Doktorgradsavhandlingen fant at visse typer lederatferd hadde en slik beskyttende effekt på ansattes psykiske helse. Funnene viste at inkluderende-, rettferdig- og støttende lederatferd var forbundet med en lavere risiko for psykiske plager hos ansatte, samt økt opplevelse av forutsigbarhet på arbeidsplassen. Under større omveltninger på arbeidsplassen kan forutsigbarheten i arbeidet bli redusert for både enkeltansatte og grupper, og tidligere forskning har knyttet lav forutsigbarhet til både helseplager og sykefravær. Avhandlingen viste derimot at ledere som opptrer inkluderende, rettferdig og støttende øker ansattes opplevelse av forutsigbarhet på arbeidsplassen, noe som kan forebygge psykiske plager.

Oppsummert viser avhandlingen at omstillingsprosesser på arbeidsplassen, særlig gjentakende, er forbundet med langvarige, negative følger for både bedriftens arbeidsmiljø og de ansattes psykiske helse. Ledere som opptrer inkluderende, rettferdig og støttene kan derimot motvirke disse helseplagene, blant annet ved å øke ansattes grad av opplevd forutsigbarhet. Organisasjoner som gjennomfører slike omstillingsprosesser anbefales derfor å fremme slik ledelse for å bidra til en sunn og produktiv omstillingsprosess og -resultat.

Publisert 13. aug. 2020 13:22 - Sist endret 13. aug. 2020 13:35