Kognitiv trening kan gjenvinne mestring og kontroll

Hvert år rammes tusenvis av mennesker av hjerneskader i Norge. I sin doktorgradsavhandling viser Sveinung Tornås at kognitiv strategitrening kan bidra til bedre mestring og kontroll av aktiviteter i hverdagen.

- Evnen til å utrette det man har satt seg fore er vesentlig for å takle hverdagslivet. Det er viktig for mennesker etter en ervervet hjerneskade å gjenvinne så mye som mulig av denne evnen, som bygger på avanserte, sammensatte mentale prosesser vi på fagspråk kaller eksekutive funksjoner (EF).

EF er evnen vi har til å ta initiativ, håndtere ulike utfordringer samtidig, takle forstyrrelser og situasjonsendringer tankemessig og emosjonelt uten å miste tråden i det vi gjør, slik at vi får utrettet det vi vil.

Goal Management Training (GMT) er en strategitrening hvor siktemålet er å bedre evnen til å holde oppmerksomhet på oppgaver over tid, og til å finne tilbake til målet hvis man har mistet det av syne.

Basert på tidligere funn, ville Tornås undersøke om metoden viser effekt i en stor randomisert, kontrollert studie. Hovedmålet var å undersøke mulig effekt av GMT for mennesker med kroniske, ervervede hjerneskader, sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk en mer uspesifikk trening. Bortsett fra selve innholdet i treningen, så var rammene for treningene identiske. Alle ble fulgt opp etter seks måneder.

- GMT deltagere opplevde en bedring i evnen til overordnet kontroll av oppmerksomhet og regulering av følelser, samt bedre mestring av dagligdagse aktiviteter, sammenlignet med kontrollgruppen. De største forskjellene mellom gruppene fant vi 6 måneder etter avsluttet trening, noe som kan tyde på at GMT-deltagerne fortsetter å bruke teknikkene på en måte som hjelper dem i hverdagen.

Dette er viktige funn som bør få betydning for rehabiliteringstilbud til mennesker med slike vansker.

 

 

 

 

 

Publisert 16. nov. 2017 13:58 - Sist endret 19. aug. 2022 11:33