Barn med cerebral parese bør tilbys kognitiv undersøkelse

Barn med cerebral parese har økt risiko for kognitive vansker. Det er ikke alltid samsvar mellom kognitiv fungering og motorikk. Barn bør derfor tilbys utredning, slik at riktig hjelp kan iverksettes.

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til tale- og bevegelsesvansker hos barn. Det er stor variasjon i omfanget av motoriske vansker i denne gruppen barn, fra helt lette vansker der bare en fot er affisert til problemer med alle former for viljestyrte bevegelser. Det er også stor variasjon i tale. De fleste kan snakke uten problemer, mens en betydelig minoritet må bruke grafiske symboler eller skrift for å uttrykke seg.

Barn med CP er i risiko for å utvikle kognitive vansker, men det er få vitenskapelige studier der hele CP-gruppen er inkludert. Barn med de mest alvorligste motoriske vanskene blir ofte ikke inkludert i studiene. Det er imidlertid utviklet metoder for å undersøke kognitiv fungering hos barn med store tale- og bevegelsesvansker. De bruker da blikket i stedet for hendene til å peke med når de skal svare på testoppgaver. Ved å bruke slike tilrettelagte utredninger har psykologspesialist Kristine Stadskleiv ved Oslo Universitetssykehus funnet et visst samsvar mellom kognitiv fungering og motoriske vansker, men ikke med omfang av talevansker. Hun understreker at selv om det er samvariasjon mellom kognitiv fungering og motorisk fungering, er det ikke et en-til-en forhold. Noen barn med svært omfattende tale- og bevegelsesvansker har et evnenivå som svarer til alderen.

Det er stor variasjon i kognitiv fungering i gruppen. For mange er det likevel slik at språket er en styrke. Utviklingen av de kognitive prosessene vi tar i bruk ved målrettet atferd, slik som evne til planlegging, organisering og selvregulering, kan være forsinket.

Det at vi ikke kan trekke konklusjoner om kognitiv fungering basert på fungering på andre områder som motorikk eller tale, tilsier at hvert enkelt barn med CP bør tilbys en nevropsykologisk utredning. Formålet med en slik utredning er å fange opp eventuelle vansker så tidlig som mulig, slik at barnet kan tilbys riktig hjelp.

Publisert 2. juni 2017 12:56 - Sist endret 20. juni 2017 13:57