Godt styrte meklingssamtaler hjelper ved samlivsbrudd

Skilte foreldre har mest nytte av meklere som regulerer både følelsesuttrykk og det saklige innholdet i meklingssamtalene.

Peder Kjøs har i sin doktoravhandling studert obligatorisk foreldremekling i høykonfliktsaker. I en del saker lykkes mekleren og foreldrene med å etablere et ”meklingsvindu”, et balansepunkt der foreldrene både kan uttrykke følelser og forhandle effektivt om de praktiske sidene ved å skulle samarbeide som foreldre etter et samlivsbrudd. Mekleren bør passe på at det ikke blir for mye, men heller ikke for lite følelser. Diskusjonen bør styres inn mot praktisk samarbeid om barnets hverdag, men foreldre kan også ha nytte av å snakke om de følelsene de har overfor hverandre – hvis begge vil. Diskusjoner om ”barnets beste” kan derimot gjøre vondt verre.

Avhandlingen presenterer en kvalitativ undersøkelse av obligatorisk mekling mellom foreldre etter samlivsbrudd. Materialet for undersøkelsen består av lydopptak og utskrifter av et representativt utvalg på 154 saker der det ble utført alminnelig mekling, samlet inn i forbindelse med FORM-prosjektet, ledet av professor Odd Arne Tjersland. De tre studiene som utgjør doktorgradsarbeidet bygger særlig på de i alt 38 høykonfliktsakene i FORM-materialet.

Den første delstudien viser hvordan mekleren regulerer affektuttrykk og saksinnhold i samtalene. Den andre gir en analyse av hvordan foreldrene og mekleren bruker begrepet ”barnets beste”. Den tredje bygger på fem saker som ble meklet av samme mekler, og omhandler etableringen av en arbeidsallianse mellom mekleren og foreldrene, og mellom de to foreldrene.

Samlet viser avhandlingen hvordan meklere i alminnelig praksis styrer og strukturerer samtalene i høykonfliktsaker, og hvordan foreldre finner grunnlag for å samarbeide om å lage realistiske avtaler om den videre omsorgen for barna. Meklerens regulering av den saklige diskusjonen og de følelsesmessige uttrykkene, samt styrkingen av samarbeidsforholdet, synes å bidra til at foreldrene inngår realistiske avtaler. Diskusjoner om begrepet ”barnets beste” kan tvert imot øke konflikten mellom dem.

Funnene gir grunnlag for å anbefale meklere å legge betydelig innsats i å etablere en arbeidsallianse mellom de to foreldrene, og mellom mekleren og foreldrene.

Publisert 5. mai 2017 11:00 - Sist endret 5. mai 2017 11:23