Hjernetrening bedrer mentale funksjoner

I sin doktoravhandling viser stipendiat og nevropsykolog Jan Stubberud at man kan trene opp mentale funksjoner gjennom et nytt hjernetreningsprogram som ikke tidligere har blitt utprøvd i Norge.

- En rekke hjernefunksjoner bidrar til å kontrollere og regulere tanker og atferd. Disse omtales som reguleringsfunksjoner. De fungerer for hjernen som en dirigent fungerer for et orkester; svikt i disse kan medføre redusert evne til planlegging og fleksibilitet, eller forstyrrelser i regulering av følelser og atferd. Dersom slike funksjoner kommer i utakt kan det få store følger for personens deltakelse i arbeid og sosialt liv, forteller Stubberud.

Doktorgradsarbeidet ønsket å besvare følgende forskningsspørsmål: Kan hjernetrening utviklet for personer med ervervet hjerneskade ha effekt for personer med en medfødt tilstand hvor reguleringsfunksjonene er berørt? Dette ble undersøkt hos personer med ryggmargsbrokk med svikt i reguleringsfunksjoner. Totalt ble 38 personer med ryggmargsbrokk inkludert i studien, alle rekruttert fra Sunnaas Sykehus HF. Stubberud gjennomførte et tre-måneders gruppebasert treningsprogram; Goal Management Training (GMT), og brukte nevropsykologiske tester og ulike spørreskjema for å evaluere effekt. Treningen inkluderte læring av strategier for å stoppe opp, tenke seg om, og vurdere mer systematisk skritt som inngår i problemløsning.

Studien fant at personer som fikk hjernetrening bedret sine reguleringsfunksjoner sammenliknet med en passiv kontrollgruppe. Man fant signifikante forskjeller mellom gruppene med henhold til bedret oppmerksomhet, evne til planlegging, mestring, og psykisk helse.

Stubberuds doktoravhandling viser at hjernefunksjoner som kontrollerer tenkning, handling, og følelser kan bedres ved hjelp av hjernetrening, også hos mennesker med medfødte vansker. Studien er den første i sitt slag i Norge, og kan ha potensiell nytteverdi for andre diagnosegrupper med svikt i reguleringsfunksjonene.

Publisert 16. mai 2014 09:42 - Sist endret 20. mai 2014 09:33