Svikt i kognitive funksjoner hos barn og ungdom med ADHD vedvarer

Bedring av kognitive reguleringsfunksjoner har lite sammenheng med bedring av symptomer på ADHD, angst og depresjon hos barn og ungdom med ADHD.

Cand.psychol Erik Winther Skogli har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt kognitiv- og emosjonell utvikling hos barn og ungdom med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Barn og ungdom med ADHD har ofte svikt i kognitive funksjoner som er viktige for å regulere tanker, følelser og atferd. Disse funksjonene kalles eksekutive funksjoner (EF) og innbefatter blant annet evnen til å holde igjen en impuls, planlegge oppgaver frem i tid og løse problemer som oppstår på en fleksibel måte. De eksekutive funksjonene utvikles mye i tiden fra fødsel til slutten av 20 årene. Det er imidlertid mangel på kunnskap om hvordan EF utvikles hos barn og unge med ADHD, og hvordan utviklingen har sammenheng med forandringer i ADHD symptomer og tilleggsvansker som angst og depresjon.

I sitt doktorgradsarbeid fant stipendiat og psykolog Erik Winther Skogli en modning, men fremdeles klare vansker i EF hos 75 gutter og jenter med ADHD i alderen 9-16 etter to år. Barna hadde fått standard ADHD behandling i løpet av de to årene, men de var ikke medisinerte ved testing. Resultatene fra studien viste også en betydelig nedgang i ADHD symptomer og psykiske plager hos disse barna etter to år. Det var imidlertid liten sammenheng mellom bedring i EF og bedring i ADHD symptomer og psykiske plager.

Skoglis doktoravhandling viser at de grunnleggende vanskene i EF hos barn og ungdom med ADHD vedvarer selv om ADHD symptomene og de psykiske vanskene avtar. Disse funnene viser at barn og ungdom med ADHD fortsatt har behov for tilrettelegging for sine kognitive vansker selv om de mer synlige ADHD symptomene bedres. Dette er viktig fordi vi vet at det er en sterk sammenheng mellom svikt i EF og dårlig fungering i skole, jobb og sosiale relasjoner.

Publisert 6. juni 2014 10:45 - Sist endret 6. juni 2014 12:07