Gode nyheter for ungdom med psykoser!

Cand.psychol. Aina Holmèn har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt testing av kognitive funksjoner hos ungdommer med psykoselidelser.

Et av de sentrale trekkene ved psykotiske lidelser er svikt i kognitive funksjoner som hukommelse, oppmerksomhet og innlæring. Disse funksjonene er sentrale i det meste av det vi mennesker foretar oss, og spesielt i skole- og arbeidssituasjoner. Det er derfor svært viktig å få disse kartlagt, slik at eventuelle problemer blir avdekket og kan møtes med tilrettelegging i behandlings- og skolesituasjonen. I dette studiet har vi spesielt vært opptatt av eksekutive funksjoner som består av resonnering, planlegging og problemløsning. Dette er viktig fordi eksekutive funksjoner har en sentral rolle i kognitive prosesser, og således bidrar til andre observerte kognitive vansker. I tillegg vet vi at det er en sterk sammenheng mellom svikt i disse funksjonene og dårlig fungering i hverdagslivet, samt redusert livskvalitet.

Et av hovedproblemene i feltet har vært mangelen på et standardisert testbatteri som gjør det mulig å sammenligne testresultater på tvers av studier – og dermed enes om en kognitiv profil hos ungdom med psykoser. Det har også vært et mål å finne ut om den kognitive svikten er generell eller spesifikk – altså om ungdommene har vanskeligheter med alt, eller om det er noen områder som viser seg spesielt å være problematiske. Vi var de første som brukte testbatteriet MATRICS på ungdommer. Vi fant at dette batteriet, som er utviklet for voksne, også kan brukes på ungdommer - med unntak av én test som måler sosial kognisjon. Dette er svært nyttig for behandlere som skal utrede og lage behandlingsplaner for denne gruppen. Studien viser også at ungdom med psykoser har en generell kognitiv svikt og at mange har problemer på de fleste områdene. Imidlertid finnes det en andel av ungdommene som ikke har kognitive problemer.

Psykotiske lidelser som starter så tidlig som i barne- og ungdomsårene har vært sett på som en mer alvorlig form enn de som starter i voksen alder. Det har også vært antatt at ungdommer med disse lidelsene har hatt mer alvorlig svikt i eksekutive funksjoner enn voksne med samme sykdom. Dette har imidlertid blitt lite undersøkt, og vi ville undersøke dette ved å sammenligne en gruppe ungdommer og en gruppe voksne med psykoser, med de samme testene. Vi fant ut at ungdommene ikke hadde dårligere kognitive funksjoner enn de voksne. Dette kan bidra til å minske negative forventninger og å redusere stigma i denne gruppen.

Publisert 9. jan. 2014 13:00 - Sist endret 10. jan. 2014 19:36