Veien inn i anoreksi

Kunnskap om pasienters egne erfaringer har hittil vært en lite utnyttet ressurs i forskning på  anoreksi. Nye undersøkelser bidrar nå med pasientenes perspektiv på en rekke tema av stor betydning for behandling av anoreksi.

Psykolog Kjersti Solhaug Gulliksen ved Folkehelseinstituttet har i sin avhandling intervjuet pasienter med anoreksi om veier inn i lidelsen og hva som kan motivere dem til å ønske å bli friske. Hun har også undersøkt pasientenes opplevelse av sitt første møte med behandling, samt positive og negative erfaringer med behandlere i helsevesenet i Norge.

Gulliksen fant at det er flere svært ulike veier inn i sykdommen. Veiene som pasientene fortalte om, varierer betydelig i psykologisk innhold og illustreres i avhandlingen med fire ulike prototyper.

Ønske om å bli frisk

Alvorlig syke pasienter med anoreksi ønsker gjerne å bli friske, men strever med å endre atferd. Vanlige ønsker er også å få bukt med depresjon, bulimiske symptomer og kroppslige plager. Disse ønskene kan behandlere alliere seg med selv om pasienten ikke er motivert for å endre sin anorektiske atferd.

Funnene fra undersøkelsen støtter kunnskap fra tidligere studier om at pasientens opplevelse av møte med behandler er svært viktig for deres overordnede vurdering av behandlingen de har mottatt. Undersøkelsen utvider her kunnskapsfeltet ved å presentere konkrete modeller for terapeutisk samhandling med anoreksipasienter basert på pasientenes egne erfaringer.

Resultatene viser at behandlere trenger både gode kommunikasjonsferdigheter og god kunnskap om kompleksiteten i anoreksi for å legge til rette for positive behandlingserfaringer hos anoreksipasienter.

Alvorlig tilstand

Anoreksi er en svært alvorlig tilstand. Lidelsen har høyest dødelighet av alle psykiske lidelser og er en vesentlig årsak til dødelighet blant unge kvinner. Pasienter med anoreksi kan streve med å erkjenne at de er syke, og er ambivalente til endring. De kommer sjelden i behandling på eget initiativ og dropper ofte ut av behandling. Det er derfor særlig viktig for denne gruppen at helsetjenesten legger til rette for positive behandlingserfaringer, sier Gulliksen.

Gulliksens undersøkelse er en del av et større forskningsprosjekt «Anoreksia nervosa: Pasienters erfaringer» der flere studier benytter pasienters subjektive erfaringer som kunnskapskilde for å forstå ulike psykologiske aspekter ved anoreksi og ved behandling. Det er hittil publisert 9 vitenskapelige artikler fra prosjektet. Dette er den tredje doktoravhandlingen. Undersøkelsen er basert på et omfattende kvalitativt intervjumateriale fra 41 kvinner med alvorlig anoreksi.

Publisert 10. okt. 2014 15:05 - Sist endret 13. okt. 2014 13:40