Gener er viktige for langtidssykefravær og uførepensjon

Grunnen til at langtidssykefravær og uførepensjon går i familier skyldes genetiske, heller enn miljømessige effekter.

Dette er et av funnene i doktorgradsarbeidet til Cand.psychol. Line C. Gjerde. Data fra omlag 8000 unge, voksne tvillinger fra Folkehelseinstituttets tvillingpanel, koplet mot registerdata, ble brukt til å se på genetiske og miljømessige bidrag til langtidssykefravær og uførepensjon. Gjerde og medarbeidere fant at både gener og miljø påvirker risikoen for å bli langtidssykemeldt og uførepensjonert, mens gener har mest å si for hvorfor slike fenomener går igjen i familier. Disse resultatene gir dermed liten støtte til at sosiale smitte-effekter innad i familien er viktige. Resultatene viste videre at miljøfaktorer som øker risikoen for langtidssykefravær også øker risikoen for uførepensjon. De genetiske risikofaktorene var også veldig like for fenomenene, men for de som blir uføre var det litt andre gener som virket inn enn for de som blir langtidssykemeldte.

Personlighetsforstyrrelser mer arvbare enn tidligere antatt

Gjerde og medarbeidere så videre på arvbarheten av enkelte personlighetsforstyrrelser, og på sammenhengen mellom denne typen psykiske lidelser og langtidssykefravær. Resultatene tyder på at gener er viktigere for utviklingen av disse personlighetsforstyrrelsene enn tidligere antatt, og at arvbarheten av langtidssykefravær til en viss grad kan forklares av gener som disponerer for disse personlighetsforstyrrelsene.

Arvbarhet er ikke «farlig»

Arvbarhet er et begrep som viser til hvor mye av variasjonen i en befolkning som skyldes genetisk variasjon, og sier ingenting om risikoen hos enkeltpersoner. Så selv om personlighetsforstyrrelser, langtidssykefravær og uførepensjon ser ut til å ha betydelig arvbarhet er det ingen automatikk i at personer med disse tilstandene i familien selv vil rammes. Forskning på arvbarhet er viktig for å kartlegge genetiske og miljømessige årsaksfaktorer bak fenomener, og for å forstå hvorfor folk er forskjellige fra hverandre.

Publisert 25. mars 2014 14:08 - Sist endret 22. apr. 2014 12:44