Hjernens fungering ved psykoselidelser

En ny studie viser at personer med psykoselidelser hadde større vansker med å gjenkjenne selvlagde minner sammenlignet med en kontrollgruppe og dette var assosiert med redusert aktivitet i bestemte hjerneområder.

I sin doktorgradsavhandling har psykolog/stipendiat Christian Thoresen undersøkt om det er en sammenheng mellom vansker med å kunne identifisere hvor vi har ulik informasjon fra og psykotiske vrangforestillinger med avansert hjerneavbildning. Forestillinger om å være forfulgt, overvåket eller styrt av andre kan være psykotiske vrangforestillinger. Kjernen i psykotiske vrangforestillinger er vansker med å skille mellom hva som er virkelig og hva som er et produkt av egne tanker.

Det ser ut til at utviklingen av psykotiske vrangforestillinger kan knyttes til vår generelle evne til å avgjøre hva som er tenkt og hva som er opplevd. Det å kunne identifisere opphavet til ulik informasjon er essensielt for vår forståelse av oss selv og omverden. Dette kan være om vi har sagt eller tenkt noe, hvor vi har lest noe eller om vi har opplevd en gitt hendelse. En svikt i disse prosessene kan bidra til utvikling av feilaktige antagelser om virkeligheten. Resultatene viste at slike vansker ble mer uttalt jo mer alvorlig vrangforestillingene var, og at dette var assossiert med redusert aktivitet i frontale og temporale hjerneområder.

– Disse funnene kan potensielt si noe om hvordan noen mennesker kan utvikle vrangforestillinger, sier Thoresen.

Frontale og temporale hjerneområder er viktige for prosessering av ulik informasjon. Frontale områder hjelper oss å holde oversikt og kontroll over ulik informasjon. Temporale områder er sentral for prosessering av minner, men er også viktig for å knytte ulik informasjon sammen til en helhetlig representasjon av hendelser. Redusert funksjon i disse områdene kan gi mangelfull oversikt og kontroll over informasjon, samt at koblingen av ulik informasjon til en korrekt gjengivelse av virkeligheten kan bli vanskelig.

Thoresen understreker at funnene gjelder på gruppenivå, og at det per i dag ikke er mulig å trekke slutninger ned til enkeltindivider.

Publisert 23. mai 2013 13:20 - Sist endret 23. mai 2013 14:12