Arbeidsrater og faktorer knyttet til dette hos personer med psykoselidelse

Arbeidsdeltakelsen blant personer med psykoselidelse er generelt lav til tross for at de fleste av dem ønsker å jobbe. Betydningen av å være i jobb er bl.a. nært knyttet til økt livskvalitet. Marte Tandberg har i sin avhandling undersøkt hvor mange personer med psykoselidelse som jobber og hva som gjør at disse menneskene klarer å stå i arbeid.

Avhandlingen tar for seg personer med førstegangspsykose og personer med noe lengre sykdomsvarighet. Resultatene viste at andelen som var i jobb eller skole var høyere for personer med førstegangspsykose enn for dem med lengre sykdomsvarighet, hhv. 49 % og 13 %.

Tidligere studier har vist at negative symptomer som apati og tilbaketrekking, samt kognitive vansker som problemer med oppmerksomhet og hukommelse er knyttet til arbeidsfunksjon, spesielt for kroniske pasientgrupper. Med dette som utgangspunkt har Tandberg sett på sammenhengen mellom symptomer, kognisjon og arbeid hos personer med kortere sykdomsvarighet. Resultatene viste ingen sammenheng mellom de undersøkte faktorene målt i tverrsnittstudier, dvs. på samme tid. Imidlertid viste en oppfølgingsstudie at kognisjon i form av god vedvarende oppmerksomhet har betydning for arbeidsstatus over tid for personer med førstegangspsykose. Disse funnene kan tyde på at sammenhengen mellom kognisjon og arbeid ikke er like sterk som tidligere rapportert, i alle fall fra tverrsnittstudier. Alternativt har andre sykdomsrelaterte og/ eller ytre systemfaktorer som f.eks. sjenerøse velferdsordninger større betydning.

Funnene i avhandlingen peker på betydningen av å undersøke et bredere spekter av potensielle faktorer som kan påvirke arbeidsfunksjon. Fremtidig forskning bør undersøke både hvordan sykdomsrelaterte og ytre systemfaktorer påvirker arbeidsstatus hos personer med psykoselidelse. Dette vil kunne gi viktig informasjon om hvor man skal sette inn tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen i denne gruppen.

Publisert 15. apr. 2013 15:28