Overbeskyttende foreldreatferd og psykisk helse hos mor og far – sammenheng med barnets psykiske helse

Fars mentale helse kan spille en potensielt beskyttende rolle når det gjelder depressive symptomer hos barnet. Dette er ett av funnene i doktorgradsarbeidet til Martina Gere (RBUP Øst og Sør), som også har undersøkt sammenhengen mellom overbeskyttende foreldreatferd og barnets psykiske helse.

Gere undersøkte en gruppe barn som var henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Barnas foreldre ble intervjuet om foreldreatferd og egne symptomer på depresjon og stress. Ettersom mye forskning har fokusert på mødrene, ønsket Gere å inkludere også fedrenes atferd og mental helse.

Fars mentale helse er viktig

De få studiene som har inkludert begge foreldre tyder på at sammenhengen mellom depressive symptomer hos foreldre og barn kan være sterkere for mødre enn for fedre. Det er ikke dermed sagt at fars psykiske helse ikke har betydning for barns utvikling av depresjon.

Gere fant at graden av depressive symptomer hos far kan ha stor betydning for sammenhengen mellom symptomer hos mor og barn. Når far er frisk, forsvinner sammenhengen mellom depressive symptomer hos mor og barn. Når også far sliter med depressive symptomer, øker sammenhengen mellom symptomene hos mor og barn. Det kan tyde på at far opptrer som en beskyttende faktor når mor er deprimert. Det samme gjelder også den andre veien, der mor kan tenkes som en beskyttende faktor når far er deprimert.

Overbeskyttende foreldreatferd

Overbeskyttende foreldreatferd knyttes gjerne til utvikling av angst hos barn. Gere finner derimot at sammenhengen mellom overbeskyttende foreldreatferd og angstsymptomer hos barn forsvinner når det kontrolleres for andre typer atferdsproblemer.

Funnene tyder på at overbeskyttende foreldreatferd ikke har noen unik betydning for angstsymptomer hos barn, men at det kan henge sammen med atferdsproblemer hos barn generelt. Det er derfor viktig å se på hele symptombildet til barnet.

Publisert 13. feb. 2013 10:23 - Sist endret 13. feb. 2013 10:23