Økt medfølelse for seg og andre kan bedre relasjoner

Stipendiat Lene Berggraf har undersøkt på mikronivå ulike endringsprosesser som fremtrer i psykoterapi for pasienter med særlig unnvikende, tvangspreget eller avhengig personlighetsstil (kluster C personlighetsforstyrrelser). Pasientene mottok enten kognitiv eller korttidsdynamisk terapi.

Behov for prosessforskning i psykoterapi:

- Mer kunnskap om hvilke spesifikke prosesser som bidrar til bedring i terapi, kan hjelpe klinikere å fremme enda mer effektiv behandling for ulike pasientgrupper. Det foreligger fremdeles lite kunnskap om hvilke prosesser som bidrar til bedring innen og på tvers av ulike psykoterapimodeller. Det er det nok flere grunner til: prosessforskning med spesielt observasjon som metode er svært ressurskrevende, sier Berggraf.

Doktoravhandlingen har hatt som mål å teste kvaliteter ved måleinstrumentet Achievement of Therapeutic Objective Scales (ATOS). Videre ble flere repeterte målinger inkludert i forskningsdesignet for å kunne måle hva som skjer fra en time til en annen. Et slikt design ledet videre til utbedret bruk av statistiske analysemetoder for å undersøke hva som virker i terapi.

Resultater fra arbeidet viser:

  • At ATOS er et psykometrisk solid instrument, samt at flere fenomen kan måles samtidig uten å forringe kvaliteten på observasjonene.
  • At pasienter som fikk økt opplevelse av aktiverende følelser i en terapitime rapporterte mer nyansert, medfølende og realistisk opplevelse av selv og andre ved neste målepunkt.
  • At økt grad av medfølende, nyansert og realistisk opplevelse av selv og andre predikerte bedring av spesifikke relasjonelle vansker som fiendtlig-dominerende og fiendtlig-underkastende atferd. Men dette var kun gjeldende for pasienter som mottok korttidsdynamisk behandling.

Resultatene tyder på at det kan være gunstig å fokusere på pasientens opplevelse av følelser i psykoterapitimen. Dette for å fremme mer aksepterende, medfølelende og realistisk opplevelse av seg og andre. For pasienter som mottar korttidsdynamisk terapi vil slik endring i opplevelse av selv og andre kunne forbedre relasjonelle problemer.

- Hvorfor det her var slik forskjell mellom terapigruppene er fremdeles noe uklart, men det synliggjør behovet for mer kunnskap og videre prosessforskning, sier Berggraf.

Publisert 28. aug. 2013 09:14 - Sist endret 28. aug. 2013 12:12