Utvikling av depresjon hos nybakte mødre

I sitt doktorgradsprosjekt har Silje Marie Haga sett nærmere på risikofaktorer og beskyttende faktorer i forbindelse med depresjon etter fødsel, også kjent som barseldepresjon.

Typiske symptomer på barseldepresjon er blant annet en følelse av håpløshet, skyldfølelse og utilstrekkelighet, og symptomene må vare i minst to uker. Så mange som 10-15% av nybakte mødre opplever barseldepresjon.

Forskningen som rapporteres her har fokusert på psykologiske variabler som blant annet mestringtro (troen på egen evne til å mestre potensielle utfordringer), sosial støtte, forventninger og ulike måter å håndtere negative følelser på. Sammenhengen mellom de ovennevnte variablene og barseldepresjon har blitt belyst i en longitudinell spørreundersøkelse og i en separat intervjustudie.

Resultatene viser at det er sterke sammenhenger mellom symptomer på barseldepresjon og en følelse av mestringstro, særlig viktig er mestring knyttet til amming. I intervjuene rapporterer nybakte mødre en stor grad av ammepress, og opplever at amming er knyttet til det å være en god mor. Viderer rapporterer de at vanskeligheter knyttet til amming er lite diskutert både offentlig og privat samtidig som ammevansker bidrar til en følelse av depresjon.

Et annet viktig funn er at følelsen av å ha tilgjengelig sosial støtte hvis man skulle trenge det ser ut til å virke beskyttende mot å utvikle depresjon etter fødsel. Emosjonell og praktisk støtte fra partner og famile trekkes fram som særlig viktig. Videre viser denne avhandlingen at en persons måte(r) å håndtere negative følelser på har sammenheng med depressive symptomer etter fødsel. En tendens til å ruminere, klandre seg selv, og ha katastrofetanker øker sannsynligheten for å utvikle barseldepresjon. En tendens til å fokusere på planlegging, samt en evne til å forsøke å se det positive i vanskelige situasjoner virker derimot beskyttende mot å utvikle depresjon.

Alt i alt peker Hagas avhandling mot at en rekke psykologiske variabler spiller en sentral rolle i utviklingen av depresjon etter fødsel. Resultatene av avhandlingen vil potensielt kunne bidra til både bedre behandling og mulige forebyggingstiltak av barseldepresjon.

Publisert 29. des. 2011 13:40 - Sist endret 11. jan. 2012 14:47