Spedbarn av mødre med både depresjon og angst er sårbare

Barn av mødre med både angst og depresjon hadde forhøyet konsentrasjon av stresshormonet kortisol på kveldstid da de var 6 og 12 måneder gamle, men ikke da de var 18 måneder gamle. Mødrene var dårligere til å tilpasse seg barnas behov i samspill enn ikke-deprimerte mødre, og også noe dårligere enn mødre som bare var deprimerte. De viste likevel økende grad av tilpasning til barna over tid.

I doktorgradsavhandlingen har stipendiat Schale Azak ved Psykologisk institutt, UiO, sammenlignet utviklingen hos barn av deprimerte mødre med barn av ikke-deprimerte mødre da barna var 6, 12 og 18 måneder gamle. 

Forskning på den tidlige utviklingen hos barn av deprimerte mødre er viktig. Internasjonale studier viser at barn av deprimerte mødre er i risiko for å utvikle atferdproblemer og psykiske vansker, men få studier har undersøkt hvorvidt mødrene kan ha angst i tillegg til å være deprimert og hvordan dette kan påvirke barnas utvikling. Det har også manglet internasjonale studier av hvor fysiologisk stresset spedbarn med deprimerte mødre er hjemme på kveldstid. Flere helsestasjoner screener mødre for depresjon og det er viktig å finne ut hvilke familier som trenger ekstra oppfølging.

Vedvarende symptomer på depresjon

Selv om så å si alle mødrene og barna hadde et terapeutisk tilbud i helsevesenet, hadde mødre med både depresjon og angst vedvarende høyt nivå av depresjonssymptomer, mens mødre som bare var deprimerte, hadde reduksjon av symptomer ved oppfølgingen.

- Det er for tidlig å konkludere, men det er mulig at behandlingstilbudene i dag er mindre treffsikre for mødre og barn, der mødrene har både depresjon og angst. Behandlingen vil også være mer tidkrevende, sier Azak.

Resultatene tyder på at sped- og småbarn med deprimerte mødre som har fått nødvendig helsehjelp, utvikler seg normalt, men at barn med mødre som har både angst og depresjon som regel vil kunne trenge oppfølging over lengre tid. Azaks studie understreker betydningen av å undersøke om spedbarnsmødre har angst i tillegg til å være deprimert.

Publisert 11. mai 2012 13:59 - Sist endret 14. mai 2012 08:51