May-Britt Solem

Familier som har barn med atferdsproblemer har dårligere levekår enn vanlige familier

Foreldre i krevende omsorgsituasjoner er oftere enslige, har lavere utdanning, er oftere arbeidsledige og er mindre fornøyd med sosial støtte. De har også større problemer med å forstå barnas situasjon og atferd. Disse risikofaktorene kan hindre foreldrene fra å lage en beskyttende ramme rundt barna i hverdagen. I sin doktorgradsavhandling ”Parenting Stress and Coping Practices - A Salutogenic Approach” har May-Britt Solem sammenliknet situasjonen til familier med gutter (6-13 år) som har atferdsproblemer (64) med vanlige familier (128) ved hjelp av intervjuer og spørreskjemaer.

Studien viser at foreldrene med barn med problemer opplever en mer stresset livssituasjon sammenliknet med vanlige familier. Det viktigste forskningsfunnet er imidlertid ikke at familier i slike krevende omsorgssituasjoner opplever mer stress enn andre, men den store betydningen levekårene har.

Solem undersøkte forskjellen med å ha en krevende omsorgssituasjon med vanlige familiers situasjon når det gjelder sosial støtte, foreldrenes opplevelse av sammen-heng i livet og måter å håndtere hverdagslivet på. Videre undersøkte hun hvilke faktorer som er av størst betydning for opplevelsen av foreldrestress, familie-demografi, barnets atferdsproblemer, foreldrenes ressurser og mestringsmåter. Studien viste at familier som har barn med atferdsproblemer ikke bare sliter med barnets problemer, men også dårlige livsvilkår: De opplever mindre støtte, har dårligere råd og 34 prosent står uten arbeid. Økt isolasjonen fra andre voksne bidrar til at foreldrene er mer utslitte, stresset og får mindre sosial støtte. De er oftere enslige. Når man er to kan man utvikle felles standarder for oppdragelse av barna, og ikke minst hjelpe og avlaste hverandre. Noen foreldre trekker seg også tilbake fra familier og venner fordi de skammer seg over barnas atferd.

Barnets atferdsproblem er den viktigste forklaringen på foreldrenes stress, men foreldrenes ressurser og måter å takle hverdagen på reduserer effekten atferdsproblemene har på selve foreldrestresset. En mer helhetlig kartlegging rundt familienes livssituasjon er nødvendig. Studien viser at det nytter å hjelpe foreldrene med å håndtere hverdagslivet og å bruke sine ressurser på en mer hensiktsmessig måte.

Publisert 6. okt. 2011 12:49