Ester Espeset

Pasienter med anoreksi har komplekse kroppsbilder

Alvorlige forstyrrelser i oppfatningen av egen kropp er et av de mest sentrale kjennetegnene på anoreksi. Tidligere forskning har ofte tatt utgangspunkt i at kroppsbildeforstyrrelse er et enkelt og relativt stabilt fenomen. Ester Marie Stornes Espesets doktoravhandling ”Body image disturbance and emotional regulation in anorexia nervosa” viser derimot at anoreksipasienters kroppsbilder er komplekse og dynamiske og involverer en rekke psykologiske prosesser.

Formålet med avhandlingen var å utvikle en bedre forståelse av fenomenet kroppsbildeforstyrrelse gjennom å systematisk studere anoreksipasienters oppfatninger, følelser og tanker knyttet til egen kropp. Arbeidet er basert på omfattende analyser av kvalitative intervjuer med 32 kvinner i alder 19-39 år som har eller nylig har hatt en anoreksidiagnose.

Et sentralt funn i undersøkelsen var at det er store forskjeller mellom pasienter i alvorlighetsgrad av kroppsbildeforstyrrelsen. Grad av alvorlighet ble beskrevet i form av fire kvalitativt ulike typer kroppsbildeforstyrrelser; ”integrasjon”, ”benekting”, ”dissosiasjon” og ”vrangforestilling”. Disse fire typene antas å involvere ulike psykologiske mekanismer knyttet til hvorvidt pasientene ser seg selv som tynne eller tykke, og hvorvidt de erkjenner eller benekter at de er undervektige.

Et annet funn var at pasienters kroppsbilder varierer overraskende mye avhengig av tid, sted og sammenhengen pasienten befinner seg i. Pasienter kan oppfatte seg som undervektige i det ene øyeblikket og overvektige i det neste. Situasjoner som forbindes med svingninger i kroppsbildet var inntak av mat, kroppseksponering, følelsesmessige opplevelser, og andre menneskers reaksjoner. Disse situasjonene har til felles at de vekker negative følelser som angst, redsel og uro hos pasienten. Resultatene tyder på at emosjonsregulering er av sentral betydning for å forstå fenomenet kroppsbildeforstyrrelse.

Publisert 1. nov. 2011 10:24