Ines Blix

Hukommelsesprosesser i etterkant av en traumatisk hendelse


Denne avhandlingen har fokusert på hukommelsesprosesser i etterkant av en traumatisk hendelse. Påtrengende ufrivillige minner om hendelsen, unngåelse av tanker og minner knyttet til den traumatiske hendelsen og problemer med å huske deler av hendelsen er vanlige symptomer som oppleves etter traume-eksponering og ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD). På bakgrunn av disse velkjente symptomene har PTSD i senere tid blitt kalt en hukommelseslidelse. Det er imidlertid lite forskning på de spesifikke hukommelsesmekanismene knyttet til PTSD.


Forskningen som rapporteres her har fokusert på kognitiv prosessering av traume-spesifikt materiale sammenlignet med annet negativt, positivt og nøytralt materiale. I tre studier har ulike prosesser knyttet til glemsel, selvbiografisk hukommelse og fremtidsrettet tenkning blitt studert hos kvinner som har vært utsatt for seksuelt overgrep og ikke traume-eksponerte kontrolldeltakere.


Et funn i denne avhandlingen var at emosjonelt materiale generelt er vanskeligere å glemme, uavhengig av om man er blitt eksponert for et traume eller ikke. Et annet viktig funn er at traume-eksponerte individer som deltok i denne undersøkelsen ikke har svikt i hukommelsen for materiale knyttet til den traumatiske hendelsen, snarere husker de denne typen materiale like godt som ikke traume-eksponerte deltakere.


Dine selvbiografiske minner er sentrale i hvordan du oppfatter deg selv og i din identitet. I denne avhandlingen ble det vist en sammenheng mellom traume symptomer og redusert evne til å erindre spesifikke selvbiografiske minner. Hukommelse for selvopplevde hendelser er også forbundet med hvordan vi forestiller oss fremtiden. Forstyrrelse i fremtidsrettede tanker eller planer er en av flere faktorer som inngår i diagnosekriteriene for PTSD, og dette prosjektet er det første der man har studert fremtidsrettet tenking i en gruppe traume-eksponerte individer. I motsetning til sammenhengen vi fant mellom traume symptomer og evnen til å erindre spesifikke selvbiografiske minner, fant vi ingen sammenheng mellom traumesymptomer og evnen til å forestille seg spesifikke fremtidsrettede tanker.
 

Denne avhandlingen belyser konsekvensene av traumer fra et kognitivt perspektiv og frembringer viktig kunnskap om kognitive prosesser som er involvert i utviklingen og opprettholdelsen av traumesymptomer som PTSD. Oppsummert viser resultatene i denne avhandlingen at traume-eksponerte erindrer mindre spesifikt, men forestiller ikke fremtiden mindre spesifikt, og de verken husker eller glemmer overgrepsrelaterte ord mer enn sammenligningsgruppen.
 

Publisert 15. nov. 2011 10:16