Bror Just Andersen

Forebyggende psykisk helse har effekt.

Omkring 20 % av alle ungdommer i Norge har psykiske problemer som går ut over deres fungeringsevne. Mellom 8 og 10 % har så alvorlige plager at de trenger behandling, men mange tør ikke dele problemene med andre.

Denne avhandlingen handler om hvilke effekter et kort undervisningsprogram har på endring av kunnskap om psykisk helse og hjelpeapparatet, på holdninger til psykiske problemer, hjelpsøkeratferd og endring av psykisk helsetilstand. Skoleprogrammet som er undersøkt heter VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse) og er et forebyggende program for elever i første klasse på videregående skole.

Hovedfunnene i forskningsprosjektet er at programmet gir klare effekter på kort sikt på kunnskaper om psykisk helse og om hjelpeapparat. Kunnskapene om psykisk helse synes å holde seg ganske godt det første året etter, mens kunnskapene om hjelpeapparat synes å glemmes i betydelig grad. Etter 6 og 12 måneder finner vi en liten effekt på hjelpsøking.

Andersen, forteller at de var svært spent på forskningsresultatene, - at det kunne være positive effekter var som forventet, men en forbedring på kunnskap om psykisk helse opp mot 75 % var overraskende stor effekt med et såpass kort undervisningsprogram.

Elevene som deltok i VIP programmet hadde signifikant bedre kunnskapsutvikling innenfor en rekke områder, slik som kjennskap til psykiske lidelser, generell kunnskap om psykisk helse, evne til kopling av symptomer til diagnoser, kunnskap om hjelpeapparatet innenfor psykisk helse generelt og innen nærmiljøet spesielt.

Kanskje vel så viktig, finner vi en signifikant gunstig effekt på forekomst av problemer ett år etter. For de som har deltatt i VIP har vi funnet en relativ nedgang i total forekomst av psykiske problemer på 16,5 %. Mest fremtredende er nedgang i mobbing/problemer med jevnaldrende på 31,8 % og nedgang i forekomst av angst på 53,5 %.

Studien har framskaffet ny kunnskap om hva elever i videregående skole vet om både egne psykiske problemer, psykiske vansker generelt og ikke minst hvor de eventuelt kan søke hjelp. Studien er unik i Norge og kan gi ett betydelig bidrag i folkehelsearbeidet. Konklusjonene er at universelle forebyggende intervensjoner innen psykisk helse (slik som VIP) gir effekt på endring av 1.) kunnskap, 2.) atferd, og 3.) elevenes psykiske helse.

Publisert 28. nov. 2011 09:42