Kommunikasjonsstrategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet 2021-2023

Kommunikasjon og formidling er et av universitetets samfunnsoppdrag. For at fakultetet skal lykkes med sine kommunikasjonsmål er det viktig å jobbe systematisk og målrettet innenfor noen prioriterte områder. SV-fakultetets kommunikasjonsstrategi er det viktigste dokumentet for å nå dette målet.

Kommunikasjonsstrategien er i tråd med UiOs Strategi 2030, fakultetets Årsplan 2021-2023 og UiOs digitale kanalstrategi 2021. Fakultetet har i tillegg basert seg på tidligere studentundersøkelser og erfaringer foretatt i utarbeidelsen og gjennomføringen av kommunikasjonsstrategien 2017-2020.

Fakultetet har valgt å konsentrere seg om to hovedmål: Bidra til bedre rekruttering og Bidra til en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt. 

I UiOs Strategi 2030 framheves kommunikasjonsmålene «UiO skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes bevissthet om egen kompetanse. UiO skal arbeide systematisk for å skape et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø, større mangfold og en inkluderende kultur for studenter og ansatte. UiO skal gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv.»  Videre legges det vekt på at UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon og utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv. Disse målene er viktige grunnpilarer innenfor hovedmålet: Bidra til bedre rekruttering.

Strategi 2030 har som mål at: “UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk. Dette er ytterligere presisert som: Aktiv dialog og kontakt med samfunnet, bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være til stede der viktige diskusjoner foregår og ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og tilgjengelige. Fakultetet bidrar aktivt til å nå disse målsetningene i arbeidet innenfor hovedmålet: Bidra til en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt.

Ulike målgrupper benytter ulike kanaler og derfor foregår kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet på flere plattformer og i flere kanaler. For å lykkes vil det være viktig med tydelige retningslinjer for hvilke kanaler som velges til hvilket formål. Som et ledd i dette arbeidet vil for eksempel den delen av kommunikasjonen som retter seg mot et internasjonalt publikum styrkes.

Kommunikasjonsstrategien gjelder for alt kommunikasjonsarbeid ved fakultetet. For å nå målene i strategien vil det være avgjørende å sette av nok ressurser til å kunne jobbe systematisk med kommunikasjon. Mange små stillingsbrøker bør unngås.

Kommunikasjonsarbeidet skal systematiseres og utvikles i tråd med strategien. Enkelte av tiltakene vil bidra til å nå begge hovedmålene. Kommunikasjonsstrategien er rullerende og vil evalueres og justeres årlig. Ambisjonen er å måle effekten av tiltakene.

Hovedmål: Bidra til bedre rekruttering

Med dette menes rekruttering til bachelor-, master- og Ph.d.-program. Vi skal rekruttere flere og bedre kvalifiserte søkere. I tillegg vil vi legge til rette for at søkerne i større grad forstår hva de går til. Målet er at økt bevissthet og motivasjon vil bidra til at flere fullfører studieløpet. Vi skal synliggjøre programmenes tilknytning til arbeidslivet og relevans for jobbmuligheter etter fullført grad. Vi vil jobbe for bedre kjønnsfordeling og flere studenter med minoritetsbakgrunn. 

Delmål

 • Oppfattes som landets mest attraktive sted å studere samfunnsvitenskap
 • Økt kontakt med arbeidslivet og kunnskap om jobbmuligheter etter endte studier. 
 • Økt stolthet og tilhørighet blant studentene
 • Økt mangfold blant studentene i de enkelte studieprogrammene
 • Oppfattes som en attraktiv studieplass for internasjonale søkere
 • Målgrupper
 • Potensielle studenter
 • Eksisterende studenter
 • Potensielle arbeidsgivere og alumni
 • Lærere og rådgivere ved videregående skoler
 • Potensielle studenters foresatte og rollemodeller

 Tiltak  

 • Kvalitetsheving av nettinformasjon for å øke rekrutteringen til bachelor, master og ph.d.
 • Systematisere arbeidet i rekrutterings- og studiewebnettverket for å optimalisere enhetenes arbeid med rekruttering. 
 • Elever i videregående skole skal stimuleres til å studere samfunnsfag.
 • Økt fokus på tilknytning til arbeidslivet, relevans og jobbmuligheter etter endte studier.
 • Økt kvalitet i innholdsproduksjon og bruk av film for rekruttering og arbeidslivsrelevans. 
 • Synliggjøre at SV-fakultetet er stedet for samfunnsengasjerte studenter.
 • Heve kvaliteten på internsider - kartlegge behov for oppdatering/nye internsider for samarbeid mellom enhet og fakultet.
 • Synliggjøre SV-fakultetets utmerkelser, muligheter og resultater gjennom nettsider og sosiale medier

Hovedmål: Bidra til en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt

Samfunnsvitenskapelige forskere og forskning bidrar til å legge premisser for samfunnet og samfunnsutviklingen. Fakultetet vil legge til rette for at forskerne tar initiativ til, deltar i og blir hørt i viktige samfunnsdebatter. Det er et strategisk mål i UiOs strategi 2030 å styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk. Gjennom målrettet arbeid for å bidra til en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt viser fakultetet at vi tar samfunnsoppdraget på alvor.

Delmål

 • Synliggjøre forskningen ved fakultet og ta initiativ til formidling av forskere og forskningsresultater
 • Synliggjøre den samfunnsvitenskapelige forskningens virkning på samfunnet
 • Målgrupper
 • Samfunnsdebattanter, journalister og andre meningsytrere
 • Offentlige og private beslutningstakere
 • Samfunnsengasjerte personer
 • Studenter og ansatte
 • Internasjonale medier

Tiltak

 • Aktivt benytte forskernes kompetanse i forhold til viktige nyhetshendelser
 • Arbeide systematisk for å synliggjøre forskning av allmenn interesse
 • Støtte og oppfordre unge forskere og kvinnelige forskere til å delta i samfunnsdebatten
 • Arrangere debatter og lage saker og serier som tar for seg aktuelle temaer som har appell utover forskningsmiljøene
 • Formidle eksempler på forskningens virkning på samfunnet
 • Vise eksempler på forskernes råd og rolle overfor myndighetene
 • Arbeide systematisk med å synliggjøre forskning og forskere ved fakultetet i internasjonale medier
 • benytte seg av sosiale medier og nettsider for å formidle forskning og samfunnsinnovasjon

Tiltak under begge hovedmålene

 • Utvikle en strategi for internkommunikasjon og kommunikasjonsberedskap
 • Utvikle en kanalstrategi
 • Styrke kompetansen på kommunikasjon for forskere, ledelse og det kommunikasjonsfaglige støtteapparatet
 • Arrangere debatter, forelesninger og andre tilstelninger

Last ned dokumentet i PDF