Kommunikasjonsstrategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet 2017-2020

Kommunikasjon og formidling er et av universitetets samfunnsoppdrag. For at fakultetet skal lykkes med sine kommunikasjonsmål er det viktig å jobbe systematisk og målrettet innenfor noen prioriterte områder. SV-fakultetets kommunikasjonsstrategi er det viktigste dokumentet for å nå dette målet.

Kommunikasjonsstrategien baserer seg på UiOs Strategi 2020, UiOs årsplan 2017-2019, fakultetets Strategi 2020, fakultetets Årsplan 2017-2019 og UiOs Kommunikasjonsstrategi. Fakultetet har i tillegg basert seg på tidligere studentundersøkelser og foretatt et innsiktsarbeid gjort blant fakultetets målgrupper.

Fakultetet har som følge av denne kartleggingen valgt å konsentrere seg om to hovedmål: Bedre rekruttering og En mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt. I UiOs Strategi 2020 framheves kommunikasjonsmålene “Å løfte frem UiOs forskningsbaserte utdanning” og “At de beste søker seg til UiO”. Disse målene er viktige grunnpilarer innenfor det ene av fakultetets kommunikasjonsmål: Bedre rekruttering.

Strategi 2020 framhever også kommunikasjonsmålene “Å belyse de store samfunnsutfordringene”, “Aktiv dialog og kontakt med samfunnet” og “At forskningsbasert kunnskap preger samfunnet”. Fakultetet vil bidra aktivt til å nå disse målene, og de fanges godt opp i kommunikasjonsstrategiens andre hovedmål: En mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt.

Ulike målgrupper benytter ulike kanaler og derfor foregår kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet på flere plattformer og i flere kanaler. For å lykkes «flermedialt» vil det være viktig med tydelige retningslinjer for hvilke kanaler som velges til hvilket formål. Som et ledd i dette arbeidet vil for eksempel den delen av kommunikasjonen som retter seg mot et internasjonalt publikum styrkes.

Kommunikasjonsstrategien gjelder for alt kommunikasjonsarbeid ved fakultetet. For å nå målene i strategien vil det være avgjørende å sette av nok ressurser til å kunne jobbe systematisk med kommunikasjon. Mange små stillingsbrøker bør unngås. Det vil utarbeides et konkret arbeidsdokument i samarbeid med grunnenhetene som beskriver arbeidsfordeling, roller og ansvar.

Kommunikasjonsarbeidet skal systematiseres og utvikles i tråd med strategien. Enkelte av tiltakene vil bidra til å nå begge hovedmålene. Måloppnåelse av hovedmålet Bedre rekruttering vil blant annet måles i antall søkere sammenlignet med tidligere år, og sammenlignet med andre norske universiteter. Måloppnåelse av hovedmålet En mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt vil blant annet måles i antall eksempler på «impact». Kommunikasjonsstrategien vil evalueres og justeres årlig. Ambisjonen er å måle effekten av samtlige mål og tiltak.

Kommunikasjonsarbeidet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal bidra til å nå følgende mål:

1: Bedre rekruttering

Med dette menes rekruttering til bachelor-, master- og Ph.d.-program. Vi skal rekruttere flere og bedre kvalifiserte søkere. I tillegg vil vi legge til rette for at søkerne i større grad forstår hva de går til. Målet er at økt bevissthet og motivasjon vil bidra til at flere fullfører studieløpet. På de enkelte programmene vil vi jobbe for bedre kjønnsfordeling og flere studenter med minoritetsbakgrunn.

Delmål:

 • Oppfattes som landets mest attraktive sted å studere samfunnsvitenskap
 • Økt kunnskap om jobbmuligheter etter endte studier
 • Økt stolthet og tilhørighet blant studentene
 • Økt mangfold blant studentene i de enkelte studieprogrammene
 • Oppfattes som en attraktiv studieplass for internasjonale søkere

Primærmålgrupper:

 • Potensielle studenter
 • Eksisterende studenter

Sekundærmålgrupper:

 • Lærere og rådgivere ved videregående skoler
 • Potensielle studenters foresatte og rollemodeller

Tiltak:

 • Oppdatere programsider og annen nettinformasjon som retter seg mot søkere
 • Nettsider og sosiale medier skal synliggjøre karrieremuligheter og samarbeid med arbeidslivet
 • Elever i videregående skole skal stimuleres til å studere samfunnsfag ved å:
  • Satse på «Åpen dag» og «Faglig-pedagogisk dag» og videreutvikle disse
  • Videreutvikle skolebesøksordningen og evaluere ordningen i 2018
 • Vurdere organiseringen av rekrutteringsarbeidet på fakultet og institutt og øke kompetansen på kommunikasjon hos de som jobber med rekruttering
 • Synliggjøre at SV-fakultetet er stedet for samfunnsengasjerte studenter:
  • Synliggjøre studentpriser og studentaktiviteter i sosiale medier
  • Stimulere bachelor- og masterstudenter til å publisere resultatene av oppgaven i media eller sosiale media
 • Vurdere tiltak for å øke rekrutteringen av mannlige studenter og studenter med minoritetsbakgrunn
 • Bedre profilering av dyktige formidlere som kan brukes i rekrutteringsøyemed:
  • Profilere forskere i kanaler som når målgruppen
 • Vurdere bruk av korte filmer og hvordan dette kan benyttes i rekrutteringen
 • Forbedre engelske nettsider for å gjøre fakultetet mer attraktivt for internasjonale søkere til Ph.d.-programmet

2: En mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt

Samfunnsvitenskapelige forskere og forskning bidrar til å legge premisser for samfunnet og samfunnsutviklingen. Fakultetet vil legge til rette for at forskerne tar initiativ til, deltar i og blir hørt i viktige samfunnsdebatter. Styrket dialog med samfunnet er også et strategisk mål i UiOs strategi 2020. UiOs Strategi framhever også at de store samfunnsutfordringene skal belyses og at forskningsbasert kunnskap skal prege samfunnet. Med målet En mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt tar fakultetet samfunnsoppdraget på alvor.

Delmål:

 • Legge kunnskapsbaserte premisser for de større nasjonale og internasjonale debattene
 • Økt kjennskap til den samfunnsvitenskapelige forskningens effekt på samfunnet
 • Økt kunnskap om forskernes rolle i private og offentlige beslutningsprosesser

Primærmålgrupper:

 • Samfunnsdebattanter, journalister/kommentatorer, tenketanker og andre meningsytrere
 • Offentlige og private beslutningstakere
 • Andre brukere av forskningen

Tiltak:

 • Formidle eksempler på samfunnsendring og innovasjon («impact»)
 • Vise eksempler på forskernes råd og rolle overfor myndighetene
 • Ha en kommunikasjonsberedskap og aktivt benytte forskernes kompetanse i forhold til viktige nyhetshendelser
 • Sørge for at forskerne nevner UiO og fagtilhørighet når de opptrer i media
 • Støtte og oppfordre unge forskere og kvinner til å delta i samfunnsdebatten
 • Arrangere debatter og lage saker som tar for seg aktuelle temaer som har appell utover forskningsmiljøene
 • Utvikle en kanalstrategi og en strategi for sosiale medier
 • Styrke kompetansen på kommunikasjon for forskere, ledelse og det kommunikasjonsfaglige støtteapparatet 

Last ned strategien (pdf)