Sosiologi og sosialantropologi

I disse programfagene tilbyr vi fire ulike undervisningsopplegg, presentert av masterstudenter fra sosialantropologi og sosiologi. Undervisningsoppleggene omfatter Kulturforståelse, Kvalitativ metode, Sosialisering og Samfunnsvitenskapelige tilnærminger.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, servise, bord.

Tema 1: Kulturforståelse

Hva er kultur? Hvordan kan vi forstå kulturelle uttrykk vi ikke selv er en del av?

I dette undervisningsopplegget viser vi hvordan mennesker preges av vår kulturskapte virkelighet.  

Kompetansemål 

- Forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene.
- Gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som «norsk kultur»

Tema 2: Kvalitativ metode

Hva er feltarbeid og deltagende observasjon? Hvilken kunnskap kan få fra disse metodene?

Gjennom gruppeoppgaver og diskusjon lærer våre formidlere elevene om kulturrelativisme som metodisk verktøy.

Kompetansemål 

- Gjøre rede for tenkemåter i sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger.
- Gjøre rede for hvordan sosialantropologer går frem for å innhente kunnskap om samfunnet.
- Bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer.

Tema 3: Sosialisering

Hva er primær -og sekundærsosialisering? Hva menes med "fronstage" og "backstage", og har sosiale medier forandret betydningen av dem?

Ved hjelp av interaktive oppgaveløsninger tar våre formidlere elevene gjennom konsepter knyttet til sosialisering.

Kompetansemål 

- Sammenligne sosialisering i primær- og sekundærgrupper, og reflektere over sosialisering som en livslang prosess.
- Drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen.
- Diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik.

Tema 4: Samfunnsvitenskapelige tilnærminger

Hvordan jobber egentlig sosiologer? Hvilke metodiske verktøy benytter de, og hvilke fordeler og ulemper har de ulike metodene?

I dette undervisningsopplegget går vi gjennom ny og aktuell forskning ved å la elevene selv bruke sosiologiske metoder.

Kompetansemål 

- Beskrive fasene i samfunnsvitenskapelig forskning og vurdere metodiske og etiske problemstillinger knyttet til forskningen.
- Gjøre rede for viktige kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning og drøfte fordeler og ulemper med metodene.