Sosiologi og sosialantropologi/ Sosialkunnskap

I disse programfagene kan vi tilby seks ulike undervisningsopplegg holdt av masterstudenter fra sosialantropologi og sosiologi. 

Tema 1: Kulturforståelse

Hva er kultur? Hvordan kan vi forstå kulturelle uttrykk vi ikke selv er en del av? I dette  undervisningsopplegget vil studenter fra sosialantropologi vise hvordan vi mennesker preges av vår kulturskapte virkelighet.  

Dekker følgende kompetansemål:

 • Forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene.
 • Gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som «norsk kultur»

Tema 2: Kvalitativ metode

Hva er feltarbeid og deltagende observasjon? Hvilken type kunnskap kan man hente ut av disse metodene? Formidlere fra sosialantropologi vil engasjere elevene gjennom gruppeoppgaver, refleksjon og diskusjon. Det legges særlig vekt på kulturrelativisme som metodisk verktøy.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Gjøre rede for tenkemåter i sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger.
 • Gjøre rede for hvordan sosialantropologer går frem for å innhente kunnskap om samfunnet.
 • Bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer.

Tema 3: Sosialisering

Hva er primær -og sekundærsosialisering? Hvem er egentlig Parsons og Goffman, og hva har de bidratt med i vår forståelse av sosialisering? Hva menes med "fronstage" og "backstage" og hvordan har sosiale medier visket ut forholdet mellom dem? Formidlere fra sosiologi vil engasjere elevene gjennom gruppeoppgaver, refleksjon og diskusjon. 

Dekker følgende kompetansemål:

 • Sammenligne sosialisering i primær -og sekundærgrupper, og reflektere over sosialisering som en livslang prosess. 
 • Drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen. 
 • Diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik.

Tema 4: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Hvordan jobber egentlig sosiologer? Hvilke metodiske verktøy benytter de, og hvilke fordeler og ulemper har de ulike metodene? I dette undervisningsopplegget går vi gjennom aktuell forskning hvor ulike metoder er anvendt. Elevene vil også få oppgaver hvor de får prøve seg på vitenskapelig metoder.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Beskrive fasene i samfunnsvitenskapelig forskning og vurdere metodiske og etiske problemstillinger knyttet til forskningen.
 • Gjøre rede for viktige kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning og drøfte fordeler og ulemper med metodene. 

Tema 5: Velferd og velferdsstaten

Hva er egentlig velferd og finnes det ulike velferdsstater? I dette undervisningsopplegget vil vi se på hvordan sosiologen Gøsta Esping-Andersen har beskrevet velferdsstaten Norge. Vi vil også se på hvordan det norske velferdssystemet er med å påvirke familiestrukturer og sosialisering.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Definere begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge.
 • Definere begrepet velferd.
 • Gjøre rede for sentrale prinsipper som velferdsstaten bygger på.
 • Gjøre rede for hvordan velferdsstaten finansieres.
 • Analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtiden. 

Tema 6: Kulturforskjeller og sosiale problemer

Kan kultur brukes til å forklare forskjeller i samfunnet? Når kan det kulturelle bli et sosialt problem? Dette undervisningsopplegget gir et innblikk i hvordan kulturforskjeller spiller inn i folks liv og levevilkår. 

Dekker følgende kompetansemål:

 • Reflektere over uttrykket «det gode liv» og diskuter om urfolk, etniske og nasjonale minoriteter kan ha en annen oppfatning av «det gode liv» enn majoritetsbefolkningen.
 • Gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet
 • Gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene.
 • Gjengi teorier om årsaker til rusmiddelmisbruk og bruke teoriene til å vurdere hvordan rusmiddelmisbruk kan forebygges og behandles.

 

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 10. jan. 2018 11:37 - Sist endret 15. mars 2018 15:47