Samfunnsgeografi

I dette programfaget tilbyr vi tre undervisningsopplegg med masterstudenter fra samfunnsgeografi og utviklingsstudier. 

Tema 1: Samfunnsgeografiske kjernebegreper og metoder

Hvordan jobber en samfunnsgeograf når de skal innhente informasjon om samfunnet? Hvordan ser en samfunnsgeograf på begreper som "sted", "rom", "skala" og "territorium"? I dette undervisningsopplegget vil vi jobbe med disse kjernebegrepene. Vi vil også se på hvordan kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode brukes innenfor samfunnsgeografien. 

Kompetansemål som bli dekket:

  • Forklare hva geografisk tilnærming innebærer.
  • Formulere problemstillinger om samfunnsutvikling og analysere dem ved hjelp av kvalitative data og metoder. 

Tema 2: Byer i endring

Hva er stedsidentitet og hva påvirker vår oppfatning av byer? Hvordan kan filmer være med å påvirke vår fortolkning av en by? I dette undervisningsopplegget vil vi snakke om begreper som "stedsidentitet", "stedtstilhørighet" og "stedsløshet". Vi kommer til å snakket om steder som representasjoner, og gå nærmere inn på hva en representasjon er, hva den påvirket av og hvilke begrensninger den har. Gjennom eksempler fra film, kommer vi til å se på hvordan en by blir gjerne representert som utopisk eller dystopiske steder.

Kompetansemål som blir dekket:

  • Forklare begrepene sted og stedsidentitet og vurdere hvordan lokale, regionale og globale trender påvirker steder.  

Tema 3: Kamp om naturressurser (kommer høsten 2018)

Hvordan vil fredsavtalen mellom regjeringen og geriljaen i Columbia i 2016 bidra til økt sikkerhet for nye investeringer i landet? Vi bruker Colombia som case når vi drøfter forholdet mellom behov for arbeidsplasser og muligheten for å utvinne mer naturressurser. Dette undervisningsopplegget gir innblikk i de utfordringer og muligheter som finnes i bruk av naturressurser som utviklingsstrategi, og i forhold til begrepet bærekraftig utvikling.

Kompetansemål som blir dekket:

  • Gjør rede for sentrale utviklingsteorier og vise hvordan de kan forklare fattigdom.
  • Presentere ulike strategier for utvikling.
  • Drøfte hvordan utvikling i fattige land kan utfordre levestandarden i den rike delen av verden.
  • Forklare begrepet bærekraftig utvikling og drøfte miljøutfordringer som følger av økonomisk globalisering.
  • Sammenlikne samfunnsgeografiske forhold i Norge med et land i fattige deler av verden. 

 Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 12. aug. 2016 08:24 - Sist endret 14. feb. 2018 14:25