Politikk og menneskerettigheter

I dette programfaget kan vi tilby fire undervisningsopplegg med masterstudenter fra statsvitenskap, internasjonale studier og utviklingsstudier. 

Tema 1: Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter

Hvorfor intervenerer ikke det internasjonale samfunnet i Syria konflikten? Med Syria som case vil vi i dette undervisningsopplegget drøfte folkeretten, FNs rolle og aktører i konflikten.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet ved internasjonalt samarbeid.
 • Beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder.
 • Gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder.
 • Gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer.

Tema 2: Demokrati og medborgerskap

Hva er et demokrati og hvordan har ulike demokratier utviklet seg gjennom historien? I dette undervisningsopplegget vil vi se nærmere på hva et demokrati er og hva det ikke er, ved å vise til eksempler fra vårt eget samfunn og historien bak oss. 

Dekker følgende kompetansemål:

 • Gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling.
 • Finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer.
 • Drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer.
 • Gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati.
 • Drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge.

Tema 3: Politisk valg

Hva motiverer en velger til å stemme på ett bestemt politisk parti? I dette undervisningsopplegget vil vi se på hvordan det norske politiske systemet er bygd opp. Vi vil undersøke det politiske landskapet, partienes historie og ikke minst, hva motiverer norske velgere. 

Dekker følgende kompetansemål:

 • Beskrive og tolke hovedlinjer i den politiske utviklingen i Norge etter 1814.
 • Drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger.
 • Gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse.
 • Gjøre rede for viktige norske politiske institusjoner og organer og forklare hvilke funksjoner de har.
 • Beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn.
 • Innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte.

Tema 4: Menneskerettigheter i krig og fred 

Hvilke implikasjoner har krig for mennesker i et samfunn? Etter 50 år med langvarig bevæpnet konflikt i Colombia, ble en fredsavtale mellom regjeringen og geriljaen på plass i 2016. Landet starter en ny fase der menneskerettighetsbrudd og muligheter for forsoning står høyt på agendaen. Dette undervisningsopplegget tar for seg brudd på menneskerettigheter i den colombianske interne konflikten og hvordan myndighetene og sivilsamfunnsorganisasjoner arbeider for å beskytte menneskerettigheter i framtiden.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Gir eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på de sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden.
 • Analysere årsaker til bruddene.
 • Gjør rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøft tiltak som fremmer menneskerettigheter.
 • Vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk. 

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 12. aug. 2016 08:21 - Sist endret 3. juni 2019 14:32