Samfunnsvitenskapelig kompetanse

Hos oss utvikler studentene ferdigheter i metode, analyse og kommunikasjon, samt generell arbeidslivskompetanse.

Samlet har kandidatene kompetanse til å utføre arbeidsoppgaver innenfor alle former for kunnskapsintensiv virksomhet, i næringslivet, offentlig forvaltning, skoleverk og frivillige organisasjoner.

Metode

 • Finner og setter sammen informasjon fra ulike kilder
 • Definerer relevante og gode problemstillinger
   

Analyse

 • Tenker analytisk
 • Ser sammenhenger og tenker overordnet
 • Utviklingsorienterte
 • Vurderer konsekvenser av ulike strategier

Kommunikasjon og formidling

 • Kommuniserer godt muntlig
 • Presenterer tydelig og klart til ulike målgrupper
 • Skriver godt
 • Fremstiller komplekse problemstillinger på en klar måte
Arbeidsliv
 • Gode til å tilegne seg ny kunnskap
 • Selvstendige og flinke til å organisere egen arbeidshverdag
 • Jobber godt i team
 • Egner seg i alle former for kunnskapsintensiv virksomhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Arbeidsliv
Publisert 6. okt. 2010 14:06 - Sist endret 25. mars 2014 07:55