Valgt eller tilsatt dekan?

Hva er forskjellen på valgt eller tilsatt dekan? Her finner du informasjon om prosedyreforskjellene.

Valg

Fakultetsstyret oppnevner:

  • Et valgstyre som skal sikre at prosedyrene i valgreglementet følges. Valgstyret består av: to vitenskapelige tilsatte, en teknisk-administrativ og en student.
  • En valgkomite som skal sikre at det nomineres egnede kandidater. Medlemmene av valgkomiteen har selvstendig forslagsrett. Komiteen skal bestå av: en student, en teknisk-administrativt ansatt og to vitenskapelige tilsatte fra fakultetet. Ved to eller flere kandidater, gjennomføres valget etter nærmere spesifiserte regler. Hvis det bare fremkommer en kandidat, foretas et forenklet valg av fakultetsstyret.

Når valget er godkjent, blir den nye dekanen formelt ansatt i en faglig-administrativ stilling som dekan, med en ordinær arbeidskontrakt, hvor betingelsene forhandles med rektor. Vedkommende får permisjon fra sin ordinære stilling og vender tilbake til denne etter endt funksjonstid.

Tilsetting:

Kunngjøring av dekanstillingen foretas av universitetsstyret. Fakultetsstyret fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor universitetsstyret. Stillingen skal kunngjøres i henhold til tjenestemannsloven §2. Veiledende kompetansekrav for dekaner og generell beskrivelse av arbeidsoppgavene ligger på nettet.

Dekan er en faglig-administrativ stilling – ikke en forsknings- og undervisningsstilling. Det skal derfor ikke oppnevnes en ordinær bedømmelseskomite. I stedet oppnevner fakultetsstyret en innstillingskomite. Regelverket spesifiserer ikke sammensettingen av denne, men forutsetter at den settes sammen på en slik måte at kravene til en helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, ledelseskompetanse og personlig egnethet kan vurderes på en god måte. Tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet til å ta med en felles representant i komiteen.

Innstillingskomiteen kan også få i oppgave å være en aktiv søkekomite som leter etter potensielle kandidater og oppfordrer disse til å søke.

Fakultetsstyret er innstillingsutvalg og innstiller overfor universitetsstyret. Grunnlaget for innstillingen er kunngjøringstekst, stillingsbeskrivelse og kompetansekrav fastsatt av universitetsstyret. Innstillingskomiteen skal innstille inntil tre søkere i den rekkefølge de bør komme i betraktning, hvis det er flere kvalifiserte søkere.

Fakultetsstyret har et selvstendig ansvar for å vurdere alle søkerne, uavhengig av innstillingskomiteens anbefaling.

Hvis den nye dekanen er rekruttert internt, vil vedkommende få permisjon fra sin ordinære stilling og kan gå tilbake til denne etter utløpt fungeringsperiode. Hvis dekanen er rekruttert eksternt, vil vedkommende ikke ha rettigheter på en ordinær, vitenskapelig stilling etter utløp av funksjonsperioden.

Ved at stillingen lyses ut eksternt vil man åpne for at det, i tillegg til interne kandidater, også kan melde seg kompetente kandidater fra andre universiteter/forskningsmiljøer. I utlysningsteksten og selve vurderingsprosessen legges det inn de nødvendige føringer som sikrer at den som ansettes har relevante kvalifikasjoner og legitimitet i fakultetets fagmiljøer.

Emneord: valg, tilsatt, dekan Av Cecilie W. Lilleheil
Publisert 13. jan. 2015 12:33 - Sist endret 7. jan. 2016 11:21