Kandidater til fakultetsstyret

Presentasjon av kandidatene fra gruppen teknisk-administrativt ansatte til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (2020 - 2023).

Klikk her for å avgi elektronisk stemme (åpner mandag 18. november kl. 08:00)

Fra denne gruppen skal det velges en fast representanter og to vara.

Marit Eldholm

Marit Eldholm er prosjektleder ved ARENA Senter for europastudier

Egenpresentasjon:

Jeg har jobbet på universitetet siden 2006 med ulike typer forskningsstøtte på ARENA Senter for europaforskning. Jeg har bred erfaring fra administrativt og strategisk arbeid som jeg vil ta med inn i fakultetsstyret, først og fremst fra eksternfinansierte prosjekter, forskningsformidling og PhD-utdanning, og som ansattrepresentant i ARENAs styre.

Som del av ARENAs administrasjon har jeg vært med på en enorm utvikling når det gjelder profesjonalisering av forskerstøtte på fakultetet og på UiO. Jeg kjenner enhetene på fakultetet godt gjennom mange års samarbeid i ulike fora, spesielt FANE (siden oppstart), nettredaksjon og kommunikasjonsnettverk (2012-2016) og personvernkontaktene. Jeg har i dag ansvar for å utvikle en nyskapende forskerutdanning, med karriereutvikling og samarbeid med ikke-akademiske sektorer på det EU-finansierte PhD-nettverket PLATO. Rollen som prosjektleder innebærer samarbeid med hele bredden av teknisk-administrativt ansatte, fra regnskap og personal til sentrale tjenester som UB (datahåndtering, OA), USIT (utvikling av nettsider, personvern, GDPR) og EU-kontoret.

Forskningsformidling og -kommunikasjon er noe jeg brenner for, samtidig som jeg har lært hvor viktig god intern kommunikasjon er både for godt arbeidsmiljø, prosjektstyring og ekstern kommunikasjon. Jeg er opptatt av universitetets rolle i samfunnet og hvordan SV som Norges største samfunnsvitenskapelige fagmiljø kan være premissleverandør for objektiv, faglig kunnskap. Det krever både bredde og tyngde i studietilbudet og gode vilkår for grunnforskning og internasjonalt ledende forskningsmiljøer. Jeg vil jobbe for bredde og kvalitet i PhD-utdanningen og for best mulige vilkår for midlertidig ansatte. Sist men ikke minst vil jeg være en pådriver for å endre dagens valgmodell for ansettelse av dekan og instituttledere, enten til reelle valg eller ansatt ledelse.

Foreslått av Gro Lien Garbo

Caroline Hals

Caroline Hals er seniorkonsulent ved Psykologisk institutt.

Egenpresentasjon:

Jeg har vært ansatt på Universitetet i Oslo siden 2010. Jeg jobbet noen måneder i fakultetsadministrasjonen på Det samfunnsvitenskapelige fakultet før jeg begynte på Institutt for spesialpedagogikk på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. I min tid på UV fikk jeg oppleve hvordan det er å være midlertidig ansatt, og usikkerheten rundt dette.  Jeg vil derfor jobbe for at vårt fakultet skal fokusere på å redusere midlertidighet blant sine ansatte og tilby faste stillinger der det er mulig.

I 2014 begynte jeg å jobbe som seniorkonsulent på Psykologisk institutt. Siden 2013 har jeg vært aktiv innen fagforeningsarbeid (NTL). Jeg var først tillitsvalgt i NTL på UV-fakultetet og er per dags dato tillitsvalgt på SV-fakultetet. Jeg satt i forhandlingsutvalget under de lokale lønnsforhandlingene denne høsten.

Jeg ble valgt som varamedlem i fakultetsstyret i 2015, og har vært styremedlem siden høsten 2017 etter at Cecilie W. Lilleheil gikk ut i permisjon. Det har vært interessant og lærerikt å være styremedlem, og jeg håper derfor på fire nye år. Med min erfaring og innsikt i styre og stell på fakultetet, og i fagforening, mener jeg at jeg kan være en god representant for oss administrative.

Foreslått av Vivian Aasvik

Lasse Moer

Lasse Moer er senioringeniør i fakultetsadministrasjonen

Egenpresentasjon:

Jeg har vært ansatt på fakultetet siden 1994 som teknisk ansvarlig for lyd- og bildedelen av undervisning, forskning og formidling, og har en generell interesse for samfunnsvitenskapelige problemstillinger som jeg tror kan komme til nytte i en slik funksjon.

Fakultetet har en viktig rolle som premissleverandør av forskningsbasert kunnskap og problematisering i forhold til de store utfordringer Norge og verden ellers står overfor i vår tid. Jeg tror vi må bli mer bevisst vårt rolleansvar i dette, også for å ta vare på de gode verdier vår samfunnsordning er tuftet på, og som er skapt over lang tid.

De store utfordringer i å ta vare på jordens bærekraft er grunnleggende problemstillinger for universitetet fremover. Fakultetet har her en rolle for de viktige bidrag for å få til de nødvendige endringer som kreves av samfunnet i dette. Som representant i fakultetsstyret vil jeg også være en pådriver for at «grønn tenkning» skal være et underliggende premiss i styrets arbeid. I tråd med dette har jeg et forslag om et nytt institutt for fakultetet; et institutt for miljøregnskap som kan tydeliggjøre at vi befinner oss i en større sammenheng, og trenger samfunnsvitenskapelige metoder for et slikt regnskap. Jeg tror det kan bidra til et "friskt pust» av ny tenkning som kommer hele fakultetet til gode.

Jeg synes det er blitt en del «stille» på fakultetet i de senere år. De større samtalene på tvers av instituttene ser det ut til å ha blitt mindre av. Jeg synes vi trenger en større bevissthet på verdien av møteplasser, og legge til rette for mulighetene for å få til dette. Som medlem av styret ønsker jeg at det har fokus på slike problemstillinger fremover. Jeg hadde kontakt med en tidligere dekan om en idé jeg hadde om et konferansesenter for hele UiO som kunne ligge på taket av A-blokken. Universitetsstyret den gang var positiv til en slik idé. Kanskje det kan arbeides videre med, som også et bidrag til en felles møteplass for fakultetet.

I fakultetsstyret ønsker jeg å være de teknisk/administratives representant i de omfattende strategiprosesser som ligger foran oss. Her er det viktig at styret har en godt innblikk i hvordan de ansatte opplever dette, og jeg ønsker å være en tydelig, ansattes støttespiller i disse prosesser.

Foreslått av Lasse Moer

Stina Petersen

Stina Petersen er rådgiver ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Egenpresentasjon:

Jeg kjenner SV-fakultetet og UiO godt etter å ha jobbet på universitetet siden 2011. De fire siste årene har jeg vært forskningsrådgiver ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Før det var jeg forskningskonsulent ved Økonomisk institutt i 2013-2015. Min første stilling ved UiO var som midlertidig seniorkonsulent (programkoordinator) ved IKOS, HF i 2011. Tidligere har jeg jobbet med forsknings- og utdanningsforvaltning i staten, og jeg har jobbet med forskning. Fra arbeidet med forskerstøtte har jeg relevant erfaring i økonomi, strategiarbeid og virksomhetsstyring. Jeg er opptatt av at SV-fakultetet skal være en bra arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø for alle som jobber her. Jeg mener det er spesielt viktig å ha fokus på gode arbeidsvilkår i møte med nedskjæringer som ABE-reform og digitale omstillingsprosesser som BOTT. Jeg ønsker å være en tydelig stemme for min gruppe gjennom tett kontakt med kollegaer på alle enheter. I strategiarbeidet vil jeg være opptatt av å finne en god balanse mellom å styrke fakultetet innenfor forskning og undervisning, og ivareta de ansattes interesser. 

Foreslått av Mari Gakkestad

Aashild Ramberg

Aashild Ramberg er rådgiver i fakultetsadministrasjonen

Egenpresentasjon:

Jeg har vært ansatt ved Universitet i Oslo i 21 år i ulike roller, og takker for tilliten med å ha blitt foreslått som kandidat til fakultetsstyret. Med min brede erfaringsbakgrunn, inkludert et erfart yrkesaktivt liv (både i privat og offentlig sektor) utenfor UiO, håper jeg å kunne bidra aktivt som representant for de teknisk-/administrativt ansatte i fakultetsstyret.

Jeg kom fra jobb som kontorleder ved Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) til Universitetet i Oslo (UiO) september 1998. Min første jobb ved UiO var i sekretariatet for Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 (MDU), og på grunn av at utredningen ble ledet av professor Øyvind Østerud ble sekretariatet lagt til Institutt for statsvitenskap. Etter prosjektslutt gikk jeg over til en studieadministrativ stilling ved samme institutt, hvor jeg var med på å administrativt bygge opp og drifte det engelskspråklige tverrfakultære masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS).

I november 2011 ble jeg forespurt om å være med på pilotprosjekt for innføring av nytt innkjøpssystem for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og gikk over til rollen som innkjøper. Denne piloten har etter hvert gått over til permanent organisering av innkjøp ved fakultetet, hvor jeg er nå er tilknyttet økonomiseksjonen ved fakultetsadministrasjonen.  

I løpet av de 21 årene jeg har arbeidet ved Universitetet i Oslo har jeg altså erfaring fra et bredt arbeidsfelt, fra forskningsadministrasjon via studieadministrasjon til innkjøperverdenen. Jeg har gjennom arbeidet med MDU vært tett på forskere både fra SV-fakultetet, øvrige fakultet ved UiO samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner utenfor UiO. Som administrativ koordinator for PECOS jobbet jeg tett på studentene, og hadde kontakt med vitenskapelige fra alle UiOs fakulteter. I rollen som innkjøper ble jeg på nytt kjent med et nytt miljø ved UiO, og jobber som innkjøper i stor grad på tvers av institutter, fakulteter og (spesielt økonomi-/innkjøpsseksjon) sentralt.

Jeg har i hele perioden som ansatt ved UiO vært organisert i NTL, og har en kort periode fungert som tillitsvalgt ved SV. Jeg har vært NTLs representant i tilsettingsrådet (nå: ansettelsesrådet) siden 2011-dd, og før dette var jeg en periode verneombud. Av annen relevant bakgrunn kan nevnes at jeg har sittet en periode i Nord Trøndelag Fylkesting, og var fungerende leder i fylkets Hovedutvalg for kultur.

Jeg er opptatt av at SV-fakultetet skal være et godt sted å være, både for studenter, vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Vi må alle spille på lag for at fakultetet fortsatt skal være det viktigste og beste samfunnsvitenskapelige miljøet i Norge, som ser framover, men også tar vare på tradisjonene.

Foreslått av Malin Folgerø Stensland

Marie Johanne Talleraas

Marie Johanne Talleraas er førstekonsulent ved Instiutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Egenpresentasjon:

Jeg har jobbet ved SV-fakultetet og UiO siden 2017, men kjenner fakultetet også godt etter å vært en aktiv student her siden 2011. I studietiden var jeg aktiv i programutvalg og ulike råd, og jobbet tre år som tilkallingsvikar i administrasjonen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS). Jeg har vært midlertidig ansatt i studieadministrasjonen ved ISS siden 2017, og fikk fast ansettelse i august 2019. Jeg kjenner derfor godt til fakultetet og dets enheter fra både studentsiden og den administrative studiesiden.

Fakultetsstyret må og burde spille en viktig rolle i en stadig mer presset arbeidshverdag. Fakultetsstyret er med på å legge overordnede føringer for arbeidsoppgavene til både de vitenskapelige ansatte og administrasjonen, og hva slags ansettelser som tilbys for å fylle disse rollene. Etter mange år som midlertidig ansatt, har det blitt viktig for meg å fremme en trygg politikk for ansettelser ved fakultetet vårt.

Som representant i fakultetetsstyret vil jeg jobbe for at beslutningene som tas er godt forankret på tvers av våre studenter, vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Samspillet mellom studentene våre, forskerne og de administrativt ansatte er kjernen av vår virksomhet, og skal ivaretas og forbedres slik at vi sammen kan gå en forutsigbar og trygg studie- og arbeidshverdag i møte.

Jeg tar med meg flere år med erfaring fra andre strategiutformende organ utenfor UiO (bl.a. miljøorganisasjonen Spire og Fellesrådet for Afrika) i arbeidet for å utvikle, bearbeide og nå SV-fakultetet strategiske målsettinger de neste fire årene.

Foreslått av Marie Johanne Talleraas 

Publisert 12. nov. 2019 16:06 - Sist endret 18. nov. 2019 08:11