Kandidater til fakultetsstyret

Presentasjon av kandidatene fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatt til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2020.

Klikk her for å avgi elektronisk stemme (åpner mandag 18. november kl. 08:00)

Fra denne gruppen skal det velges en fast representant og to vara.

Liridona Gashi

Liridona Gashi er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Egenpresentasjon: kommer

Foreslått av Eirik Jerven Berger

Camilla Houeland

Camilla Houeland er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Egenpresentasjon:

Jeg ønsker å bidra til å utvikle strategier og planer på fakultetsnivå, med spesielt fokus på tiltak knyttet til midlertidige ansatte.

I dag er det en del ulike praksiser knyttet til midlertidige stillinger, mellom universitet, mellom ulike fakultet på UiO og mellom institutt på SV-fakultet, spesielt i bruk av innstegsstillinger, pliktarbeid, muligheter for interne oppdrag i stipendiatperioder osv. Jeg ønsker å bidra til mer helhetlig og forutsigbar politikk. Denne må være rettferdig og basert på likebehandling, uten å bli rigid. Den må være basert på å bygge opp om og støtte muligheter for stipendiater og post-doktorer som ofte står i en vanskelig balanse mellom finansieringssystem og karrieremuligheter som er kortsiktige, og et regelverk som legger opp til faste stillinger.

Jeg vil følge opp arbeidet som Hilde Reinertsen legger i styret nå i 2019, ikke bare med å sette midlertidighet på dagsorden, men ved å samle representantene for midlertidige vitenskapelig ansatte i institutt-styrene for å forankre innspill i styret og dele erfaringer. 

Jeg er postdoktor på ISS, hvor jeg nå sitter i styret. Jeg har en del organisasjons- og styre-erfaring fra Instituttet for internasjonale miljø- og utviklingsstudier på NMBU og mindre organisasjoner.

ENGLISH

I want to contribute to developing strategies and plans at the faculty level, with a special focus on issues related to temporary academic staff.

Today, there are divergent practices related to temporary positions, between universities, between different faculties at UiO and between institutes at the SV-faculty, especially concerning the use of tenure track positions (innstegstilling), teaching duties, opportunities for internal assignments during fellowship periods, etc. I want to contribute to a more comprehensive and predictable policies. This must be fair and based on equal treatment, without being rigid. It must also emphasise building up and support for fellows to seek further career opportunities.

I aim to follow up on the work that Hilde Reinertsen’s work in the faculty board now in 2019. She has put temporary positions on the agenda, and called for joint meetings with the representatives of temporary academic staff on the institute boards to anchor inputs and share experiences.

I am a postdoctoral fellow at ISS, where I am now in the board. I have some organizational and board experience from the Institute for International Environmental and Development Studies at NMBU and smaller organizations.

Foreslått av Hilde Reinertsen

Signe Mikkelsen

Signe Mikkelsen er stipendiat ved Sosialantropologisk institutt

Egenpresentasjon:

Som midlertidig ansatte er vi en viktig del av den vitenskapelige staben ved SV-fakultetet. Vi bidrar både til forskning og undervisning, men vi er også uunnværlige, når det gjelder om å komme med idéer og tiltak, der kan være med til å forbedre våre arbeidsforhold. Hvis jeg skulle bli valgt som representant for vår gruppe, er der en rekke saker jeg har lyst til å fremme, men i dette skrivet vil jeg spesielt fremheve disse fire:

  • Jeg vil jobbe for å styrke SV-fakultetets politikk rundt de utfordringene der kommer som følge av at der er en høy andel av midlertidighet blant det vitenskapelige personale. Dette innebærer blant annet å styrke eksisterende tilbud og utarbeide forslag til nye tiltak på både fakultets- og instituttnivå - som sikter mot karriereveiledning, kurs og utdannelse. Jeg mener slike tiltak bør være rettet mot både videreutvikling av kompetanse innenfor en karriere i forskning, men også bør tilrettelegge for veiledning for de som ønsker en karriere utenfor akademia i den offentlige- eller private sektor. Dette vil bidra til mer forutsigbarhet, god karriereutvikling, kontinuitet og dermed gi tryggere rammer for midlertidige ansatte.
  • Bedre arbeidsvilkår innebærer også å skape gode rammer for midlertidig ansatte i form av at verne om våre rettigheter. Dette innebærer både et styrket rammeverk rundt balanse mellom fritid og arbeidsliv, sykefravær og permisjon, men også andre forhold på arbeidsplassen, som f.eks. opplevelser av diskriminering. Som følge av å være i en prekær arbeidssituasjon, vil det for mange av oss føles vanskelig å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Jeg vil jobbe for en forbedring av dette.
  • Jeg vil også arbeide for gode praksisene rundt rekruttering. Som unge akademikere kjemper vi hårdt for enhver jobbmulighet, og derfor er det utrolig viktig at rekrutteringsprosesser forblir gode, gjennomsiktige og inkluderende. Dette innebærer rekruttering til både faste, men også andre midlertidige stillinger, f.eks. post doc og vikariater, som trolig kunne være med til å gi oss verdifull arbeidserfaring på et jobbmarked der allerede er preget av mye konkurranse. 
  • Jeg vil være et imøtekommende og aktivt styremedlem, slik at vi sammen kan oppnå tiltak som er med på å forbedre vår hverdag, og de utfordringer som følger dette. Som representant for de midlertidig ansatte er det min oppgave å ivareta og fremme våre interesser samt kommunisere disse videre på en ordentlig, demokratisk og grundig måte. Samtidig har jeg gjennom erfaring fra tidligere styrearbeid erfart viktigheten av god, åpen og kontinuerlig kontakt, hvor alles synspunkter vil bli hørt og anerkjent. Dette er en praksis jeg vil fortsette med. 

Lidt om meg. 

Jeg har siden 2012 vært tilknyttet SV-fakultetet og UiO – både som bachelor- og masterstudent i sosialantropologi. De siste to årene har jeg jobbet som ph.d. kandidat på AnthroTox­-prosjektet, som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO: Livsvitenskap. Igjennom hele min studietid på UiO var jeg aktivt involvert i en rekke verv- og styrearbeid, som f.eks. studentrepresentant i instituttstyret og programutvalget på sosialantropologisk institutt. Dette gjør at jeg både har bred erfaring innen styrearbeid og i tillegg kjenner UiO og SV-fakultetet godt. Jeg vil se frem til en eventuell mulighet for å engasjere meg videre, skulle jeg få muligheten for dette. Jeg er 29 år gammel og kommer opprinnelig fra Danmark.

ENGLISH

As temporary employees, we are contributors to both research and teaching and therefore an important part of the scientific staff at the Faculty of Social Sciences. Moreover, we are also invaluable when it comes to bringing up ideas and initiatives that aim to improve our working conditions. If elected as the representative of our group to the Faculty board, there are several issues I want to engage with, but here I will highlight four in particular: 

  • Career development. I will work to strengthen the Faculty’s policies regarding the challenges that arise with having a high percentage of hired temporary staff. This involves, among others, strengthening existing policies as well as suggesting new initiatives aimed at career counselling, courses, and education to be implemented at both faculty- and department levels. I believe such measures need to strive for furthering the development of our competencies within a career in research but should also expand to include guidance to those seeking a career outside of academia in the public- or private sector. Overall, this would contribute to more predictability, career continuity, and help to improve our working conditions.
  • Improved working conditions. Improving working conditions also mean ensuring that our rights as temporary employees are upheld and protected. This includes a strengthened framework and better policies regarding work-life balance, sick- and parental leave, as well as other conditions in the workplace, such as experiences of discrimination. As a result of already being in a precarious work situation, it may feel difficult for many of us to speak up and report such issues. I will work to improve this. 
  • Recruitment practices. I will also aim to ensure good recruitment practices are in place. As young academics, we work hard for every job opportunity, which is why appointment processes must remain good, transparent, and inclusive. This means recruitment for both permanent positions, but also other temporary employment offers, such as postdocs or other job posts (such as substitute positions) of shorter duration that would help us gain valuable work experience in an already competitive job market. 
  • Active and engaged. I will be a welcoming and active board member. As a representative of the temporary staff, I will work to safeguard and advance our interests in a manner that is proper, democratic, and thorough. From previous experience from board work, I learned the importance of open and continuous contact, where everyone’s views are acknowledged. This is a practice I will continue. In this way, we can together achieve measures that deal with the challenges we encounter in our working lives. 

About me. Since 2012, I have been associated with the Faculty of Social Sciences and UiO – both as a bachelor’s and master’s student in social anthropology. For the past two years, I have worked as a PhD candidate within the AnthroTox­-project, which forms part of the interdisciplinary initiative UiO:Life Science. Throughout my studies at UiO, I was actively involved in several positions and board work, for example as a student representative on the institute board and programme committee. This means I have experience with board work, in addition to knowing UiO and the Faculty of Social Sciences well. Should I be granted the opportunity, I look forward to a potential opportunity to get involved again. I am 29 years old and originally from Denmark. 

Foreslått av Franziska Klaas

Publisert 13. nov. 2019 15:18 - Sist endret 19. nov. 2019 10:40