Kandidater til fakultetsstyret

Presentasjon av kandidatene fra gruppen fast vitenskapelig ansatt til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (2020-2023).

Klikk her for å avgi elektronisk stemme (åpner mandag 18. november kl. 08:00)

Fra denne gruppen skal det velges to faste representanter og to vara.

Knut Inge Fostervold

Knut Inge Fostervold er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt

Egenpresentasjon:

Jeg har vært fast ansatt ved Psykologisk Institutt siden 2007. I løpet av denne perioden har jeg vært leder både for instituttets profesjonsprogram og BA-MA program. De siste fire årene har jeg vært avdelingsleder for avdeling for Metode, Arbeids og organisasjonspsykologi, Kultur og samfunnspsykologi og Sosialpsykologi (MAKS). Erfaringer fra dette arbeidet har gjort meg bevisst på betydningen av å balansere kryssende interesser gjennom transparente og rettferdige ledelsesprosesser. Dette ønsker jeg å bidra til også på fakultetsnivå. Samfunnet vårt står ovenfor en rekke viktige utfordringer. Skal fakultetet fortsatt være en viktig premissgiver for utviklingen, er forskningsmessig mangfold og tverrfaglig samarbeid en nødvendighet. Jeg ønsker derfor å arbeide for å gjøre det organisatorisk enklere og utvikle tverrfaglig samarbeid innen forskning og undervisning. Samtidig ønsker jeg å arbeide for å bedre mulighetene til å realisere egeninitiert forskning uavhengig av størrelse og tematiske satsinger. ​Målet må være at å bidra til et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte der respekt for andres arbeidsmetoder og akademiske valg blir respektert.

Foreslått av Pål Ulleberg 

Jon Hovi

Jon Hovi er professor ved Institutt for statsvitenskap

Egenpresentasjon:

Jeg har vært tilknyttet ISV siden 1984 og fast ansatt i full stilling siden 1992. I perioden 1999-2015 var jeg dessuten ansatt som professor II ved CICERO Senter for klimaforskning, mens jeg de tre siste årene har vært tilknyttet et prosjekt ved Frisch-senteret som seniorrådgiver. Mitt primære arbeidsfelt er design av klimaavtaler og utforming av klimapolitikk.  Dersom jeg velges inn i Fakultetsstyret, vil jeg fortsette tidligere medlemmers arbeid for å styrke rammebetingelsene for forskning utført av fakultetets ansatte – enkeltvis og i grupper – uavhengig av om de deltar i store, eksternt finansierte prosjekter. Gjeninnføring av Småforsk eller en tilsvarende ubyråkratisk ordning, gjerne basert på tillit og tidligere meritter, kan i så måte være et godt virkemiddel. Videre vil jeg jobbe for at digitaliseringen av undervisning og eksamensgjennomføring skjer på en god og studentvennlig måte. Vitenskapelige ansatte som gjør en særlig innsats på dette feltet bør kunne gis uttelling på (eventuelt også utover) timeregnskapet, slik at de samlet sett kan unngå økt undervisningsmessig eller administrativ belastning.

Foreslått av Bård Harstad, Katrine Nyborg, Thomas Hylland Eriksen, Raino Malnes og Tora Skodvin.

Jo Thori Lind

Jo Thori Lind er professor ved Økonomisk institutt

Egenpresentasjon:

Jeg har vært fast ansatt på Økonomisk institutt og tilknyttet ESOP-senteret siden 2009. Før det var jeg stipendiat og postdoktor på samme sted. Jeg sitter også i styret for Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning og Programrådet for Utviklingsstudier, så jeg har en bred bakgrunn i tverrfaglig samarbeid og har sett både hvilke muligheter og utfordringer det kan by på.

Jeg har to hovedtemaer jeg ønsker å jobbe for i Fakultetsstyret, tverrfaglig samarbeid organisert nedenifra og bedre bruk av digitale verktøy.

Alle er enige om at tverrfaglighet er viktig, men det er allikevel vanskelig å få til godt samarbeid på tvers av fag. Jeg mener at mye av det beste tverrfaglige samarbeidet blir initiert nedenfra av forskere og undervisere selv. En viktig sak for meg vil være å legge bedre til rette for å stimulere til spontant samarbeid nedenfra.

Digitalisering og bruk av data i forskning og undervisning er en kjernesak for meg. Kjennskap til og erfaring med digitale verktøy vil være stadig viktigere for mange av våre studenter. Det bør derfor legges godt til rette for undervisere som ønsker å bruke digitale verktøy i undervisningen sin. Fakultetet bør også fortsette utviklingen av digitale verktøy som både kan øke undervisningsutbyttet og lette undervisningsbelastningen. 

I flere samfunnsfag er bruken av store datasett og tyngre empiriske metoder stadig viktigere. Her er god infrastruktur til innhenting, lagring og analyse av data viktig. Dette er problemstillinger som dukker opp ved flere institutter, og jeg tror det vil være store gevinster ved at fakultetet koordinerer og sørger for godt samarbeid for å løse disse.

Foreslått av Kjetil Storesletten

Lars Erik Kjekshus

Lars Erik Kjekshus er professor ved Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Egenpresentasjon:

Jeg ser fakultetsstyret som en viktig arena for å sikre gode rammebetingelser for forskning og undervisning. Jeg ønsker å spore til mer samarbeid på tvers av enhetene og sikre god infrastruktur for forskning. Jeg ønsker å arbeide for at vi skal fortsette å være det mest attraktive studiestedet for samfunnsvitenskapelig utdanning. Jeg mener vi trenger å utvikle undervisningstilbud i samarbeid med studentenes fremtidige arbeidsgivere, sikre mer og bedre oppfølging og veiledning av studentene med utgangspunkt i dokumenterte og velfungerende læringsformer, og vi trenger å tenke studieprogrammer på tvers av institutter. Jeg vil også arbeide for transparente og forutsigbare opprykk- og ansettelsesprosesser og sikre at fakultetsstyre blir et aktiv og nytenkende styre som samarbeider godt med institutter, programmer, sentre og forum og at alle instanser opplever at de blir hørt. Det forutsetter at beslutninger fattes på riktig nivå og at alle berørte blir involvert i beslutningsprosesser.

Foreslått av Mette Andersson, Katrine Fangen, Anniken Hagelund, Cathrine Holst og Torbjørn Skardhamar.

Helene Sjursen

Helene Sjursen er seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning

Egenpresentasjon:

Jeg har vært ansatt på ARENA Senter for Europaforskning siden 1997, og har tidligere vært ansatt på Universitetet i Glasgow og på University College Dublin. Mitt forskningsfelt er internasjonal politikk. Jeg har ledererfaring fra flere eksternt finansierte internasjonale forskningsprojekter og har erfaring fra evalueringsarbeid i flere store europeiske forskningsråd/stiftelser. Hvis jeg blir valgt, ønsker jeg å bidra til å sikre forutsigbarhet, kvalitet og åpenhet i beslutningsprosessene på Fakultetet. Jeg ønsker videre å bidra til å legge til rette for langsiktig tenkning rundt fakultetets plass og rolle på Universitetet i Oslo og i norsk samfunnsforskning, i en tid med store endringer og økt fokus på ekstern finansiering og på forskningens “impact”. De overordnete målsetningene for meg er å hegne om, og styrke, vilkårene for grunnforskningen og for forskningsbasert undervisning. Jeg ønsker også å bidra til å legge til rette for økt samarbeid med sterke internasjonale fagmiljøer samt for økt faglig samarbeid på tvers av enehtene på fakultetet.

Foreslått av Asimina Michailidou

Publisert 12. nov. 2019 16:01 - Sist endret 18. nov. 2019 08:10