Valgplattform for dekankandidat Nils-Henrik von der Fehr og hans team

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er på mange måter i god gjenge. Det har dyktige ansatte, det tiltrekker seg mange gode studenter, det er vel ansett, og det har en solid økonomi.

Fakultetet står imidlertid også overfor utfordringer. Det stilles stadig sterkere krav fra storsamfunnet om kvalitet og relevans, det forventes større grad av internasjonalisering og ekstern finansiering, og det pågår strukturelle endringer i universitets- og høyskolesektoren som kan få betydning også for Det samfunnsvitenskapelig fakultet.

Vi tror at disse utfordringene møtes best ved å satse på det som tradisjonelt har vært universitetets idé og styrke:

  • fri og grunnleggende forskning av høy kvalitet
  • utdannelse basert på selvstendig og kritisk kunnskapstilegnelse
  • åpen og uavhengig formidling av forskningsbasert kunnskap

Realiseringen av disse målsetningene forutsetter at medlemmene av fakultetssamfunnet - forskere, administrasjon og studenter - har stor grad av selvstendighet og tilstrekkelige ressurser. I tillegg må forventningene til og rammene for virksomheten være klare og tydelige. Det er ledelsens oppgave å legge til rette for at ansatte og studenter kan utføre sitt arbeid slik at målsetningene realiseres.

Vi ser ingen grunn til å iverksette store endringer i den måten Det samfunnsvitenskapelige fakultet idag drives på; tverimot vil vi bygge på og videreutvikle det våre forgjengere har bygget opp. Det gjelder spesielt

  • forskningskvalitet: Fakultetets forskere leverer mye arbeid av god kvalitet, men det må være et mål at kvaliteten blir enda høyere; fakultetet skal synes godt i det internasjonale forskningsmiljø.
  • forskerrekruttering: Fakultetet skal ansette mange nye forskere i de kommende år, og vi bør arbeide for å tiltrekke oss svært flinke folk, enten de befinner seg innenfor eller utenfor landets grenser; det forutsetter at vi kan tilby attraktive fagmiljøer og gode betingelser.
  • forskerutdannelse: Fakultetets doktorgradsprogrammer har vært i stadig utvikling, men det er ennå et stykke igjen før vi kan sammenligne oss med riktig gode programmer ellers i verden; det må vi gjøre noe med.
  • utdannelse: Fakultetets bachelor- og masterprogrammer krever kontinuerlig innsats for å utvikle og forbedre undervisningstilbudene slik at visjonen om forskningsbasert undervisning kan bli en realitet. På denne måten vil vi arbeide for å skape et godt og utfordrende læringsmiljø for studentene.
  • studentrekruttering: Noen av fakultetets studieprogrammer tiltrekker seg svært gode studenter, men det gjelder ikke alle; vi må arbeide for å rekruttere flere gode studenter, gjerne med ulik bakgrunn og fra forskjellige deler av verden. Det forutsetter at fakultetets studieprogrammer oppfattes som interessante og lærerike, og at de leder frem til gode jobber.
  • økonomi: Fakultet har for tiden relativt god økonomi, men kravet om ekstern finansiering er økende; vi må særlig satse på forskningsmidler som har langsiktig karakter, og som gjør det mulig å drive grunnleggende forskning.

Dekanatet kan ikke skape resultatene, men det kan legge tilrette for og støtte opp under det arbeid som utføres ved de forskjellige enhetene, slik at målene nås. Vi vil basere vårt arbeid på å styrke Det samfunnsvitenskapelige fakultetets egenart; kombinasjonen av disiplinbaserte institutter og tverrfaglige sentra, og det nære samarbeid mellom vitenskapelig og administrativt ansatte.

Publisert 15. sep. 2015 12:48 - Sist endret 5. sep. 2019 13:21