Innkalling til møte i fakultetsstyret

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

            
V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra møtet 06.12.2018

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 06.12.2018

            
V-SAK 3

Godkjenning av protokoll fra valg av midlertidig vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret 2019

Vedtaksforslag:

Vedlegg:

Saksfremlegg 04.03.2019

Valgprotokoll 04.03.2019

Valgstyrets godkjenning 04.03.2019

            

V-SAK 4

Valg av ledere ved fakultet og institutt for perioden 2020-2023

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret fremmer med dette følgende forslag til valgkomité for valg av dekan/prodekan for perioden 2020-2023: Professor Bjørn Erik Rasch, Institutt for statsvitenskap; Professor Trine Waaktaar, Psykologisk institutt, Marte Emilie Engebretsen, Økonomisk institutt; ............., Student.

Fakultetsstyret delegerer valgene på instituttnivå til instituttene.

Vedlegg:

Notat fra dekanen av 15.03.2019

Tidsplan for valg

Valgkomiteens mandat

            
V-SAK 5

Administrasjonsreglement for Psykologisk institutt

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget om å velge instituttleder og forslaget til endring av styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt. Forslaget oversendes universitetsstyret for endelig godkjenning.

Vedlegg:

Notat fra dekanen av 15.03.2019

Nåværende administrasjonsreglement 

Forslag til nytt administrasjonsreglement

   

V-SAK 6

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

V-SAK 7 

 

 

 


 

 

V-SAK 8


V-SAK 9

Forslag til valgkomité for valg av instituttleder for Psykologisk institutt

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til valgkomite for valg av instituttleder for perioden 2020-2023. Nora Sveaas (vit), Thomas Espeseth (vit), Felix Koppe (stud) og Gunnar Malmin (adm). Som vararepresenter oppnevnes: Fransisco Pons, (vit,1. vara), Anders Fjell (vit, 2. vara), Sigurd Lerkerød Alnes (stud), Nicklas Poulsen Viki (adm).

Vedtaket fattes med forbehold om endelig godkjenning av nytt styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt i Universitetsstyret.

Vedlegg:

Notat fra dekanen av 15.03.2019.

Forslag til valgkomité for valg av instituttleder for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret  nedsetter følgende valgkomité for valg av instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for perioden 2020-2023: Anne Lise Ellingsæther (vit), Bjørnar Sæther (vit), Brita Langeid (adm) og Sigurd Eid Jacobsen (stud).

Vedlegg:

Notat fra dekanen av 15.03.2019.

UTGÅR
 

Økonomirapport for 3. tertial 2018

Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret godkjenner regnskapsrapporten pr. 3. tertial 2018.

Notat fra dekanen av 14.03.2019

 

   

 

Diskusjonssaker

     
D-SAK 1

Organisering av sentre 

Vedlegg: 

Notat fra dekanen av 15.03.2019

Brev fra fakultetet til grunnenhetene av 12.12.2018

Vedlegg til brev fra fakultetet av 12.12.2018 - om organisering av sentre

Notat til universitetsstyrets møte 12. mars (V-sak 8) om Politikk for eksternfinansierte sentre ved ved UiO

Høringssvar ARENA

Høringssvar ISS

Høringssvar ISV

Høringssvar PSI 

Høringssvar SAI

Høringssvar TIK

Høringssvar TIKs studenter

Høringssvar ØI

Høringssvar UiO:Energi

Høringssvar studentopprop

 

   

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

 

 

 

 

 

 

O-SAK 2

Protokoll fra møter i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Vedlegg: 

Protokoll fra møte 18.12.2018

Protokoll fra møte 29.01.2019

Protokoll fra møte 26.02.2019


Studiebarometeret

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Vedlegg:

Studiebarometeret 2018 - fakultetsrapport

Nyhetsartikkel om funnene i studiebarometeret

            
       

O-SAK 3

Tema for ledersamling 23. mai, Gabels hus

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

 

   

O-SAK 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-SAK 6

 

 

 

Eventuelt

Årsplaner 2019 - 2021 fra instituttene

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar årsplanene til orientering: 

Vedlegg: 

Årsplan fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Årsplan fra Institutt for statsvitenskap

Årsplan fra Psykologisk institutt

Årsplan fra Sosialantropologisk institutt

Årsplan fra Økonomisk institutt

 

Regnskapsrapport per februar

Vedtaksforslag: 
Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering. 

Regnskapsrapport per februar 2019

Publisert 15. jan. 2019 16:16 - Sist endret 21. mars 2019 13:26