Referat fra møtet i brukerutvalget 08.03.2017

Gruppas medlemmer:

 • Tone Vold-Sarnes (leder)
 • Mari Anne Ramstad (ansvar for det praktiske)
 • Merethe Aase, ECON
 • Ida Weseth Bjøru, ISV
 • Frode Løvik, TIK
 • Nina Rundgren, SAI
 • Inger-Lise Schwab, ISS
 • Matthew Whiting, hovedverneombud
 • Fagforeningsrepresentant - Caroline Hals deltok på første møte
 • Othea Vikse, studentrepresentant  

Gruppens mandat er to-delt:

Del 1: Innspill til masterplan SV - Lage en helhetlig visjon for arbeids- og læringsmiljøet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Her tar vi sikte på å ha en skisse klar til 1. juni 2017

Del 2: Oppussing/ombygging i Eilert Sundts hus, 5., 6., 9., 10., 11. og 12. etg

Fremdrift for ombyggingen:

Forutsatt finansiering er fremdriften som følger:

 • Høst 2017: Forberedelser inklusive oppstart for brukermedvirkning EA
 • Vår 2018: Samspillfase med entreprenør og bruker
 • Sommer 2018: Tømming av lokaler og midlertidig flytting til Ullevål (Sognsveien 77B)
 • Høst 2018-2019 Byggeperiode Sommer 2019: Tilbakeflytting til nyrehabiliterte lokaler
Sognsveien 77B - UiOs lokaler ligge i 2. og 3. etg.

 

 

 

 

 

 

 

Det er ennå mye vi ikke har oversikt over.

Blant annet:

 • Vet vi ikke hvilke etasjer som skal flytte ut, dvs om det er plass til andre enn de som har kontorer i de etasjene som skal bygges om
 • Vet vi ikke om det blir et tilbud til masterstudenter
 • Vet vi ikke noe om støynivået i byggeperioden

Det første møtet ble hovedsakelig benyttet til idémyldring om ønsker og behov for areal/funksjoner.

 

 

Publisert 10. mars 2017 10:38 - Sist endret 27. okt. 2017 13:07