Idemyldring

Resultat av idémyldringen. Kommentarer og innspill  sendes til:

ombygging@sv.uio.no

 

Brann og sikkerhet og beredskap:

1. Funksjonenes plassering i bygget - Er det aktuelt å samle studentene i noen etasjer

2. Veiledningsrom bør ha to utganger

Inneklima:

3. Lys og luft – bedre inneklima

4. Reparasjon av vinduer

Miljø:

5. Godt læringsmiljø

1. Hva ønsker studentene seg for at læringsmiljøet skal bli godt?

2. Hvordan integrere studentene

6. Godt arbeidsmiljø

1. En hyggelig arbeidsplass kan være et trekkplaster for alle ansatte. Det er viktig for fakultetet at de vitenskapelig ansatte ønsker å være på kontoret

2. Behov for andre tiltak – kulturendring – for å knytte studenter og ansatte.

Generelt:

7. Bort fra privatisering (eierskap til kontor, fasiliteter og enheter)

8. Alle rom skal ha en høy bruksfrekvens

9. Fleksible soner

10. Foaje: Mye ubrukt areal i Eilert Sundts hus A utenfor auditorier 1-5

11. Bort fra privatisering (eierskap til kontor, fasiliteter og enheter)

12. Flerbruksmuligheter

13. Konferansefasiliteter

Undervisningsrom/auditorier:

14. Hvordan bør undervisningsrommene være utformet for å tilfredsstille dagens behov med tanke på interaktive undervisnings- og læringsformer (Opptak av undervisningen, konferanser etc). Det er i dag emner hvis undervisning ikke kan foregå på de ordinære undervisningsrommene på grunn av manglende fasiliteter.

15. De mindre auditoriene – hvor mye er de i bruk, kan arealet utnyttes bedre?

16. Utdaterte stoler i auditoriene

Studentarealer:

17. Er det aktuelt å skille mer mellom ansatte- og studentarealer

18. Hvordan bygge kultur mellom studenter og ansatte?

1. Arrangement

2. Hva har vi lyst til å få til, vil det være mulig å få til en kulturendring?

19. Behov for flere kollokvierom

1. Kan kjelleren tas i bruk?

2. Lage flere kollokvierom i læringssenteret

20. Modernisering av læringssenteret

1. Er det behov for så mange PCer i læringssenteret. Studentene har egne laptoper

2. Læringssenteret er trist, trenger en ansiktsløftning

3. Læringssenteret har for mye åpen plass, gjør det vanskelig å ha kollokvie og utnytte arealet på en god måte. (De grønne bordene i blokk B er fulle i eksamenstiden)

21. Har mye leseplasser – i eksamenstiden brukes alle lesesalsplasser – stille lesesaler i 2. etg.

22. Lesesaler til masterstudenter: Hvor viktig er det med nærhet mellom professorer og studenter

23. Hvis det er aktuelt å flytte masterlesesaler – hvordan kan vi skaffe faste møteplasser mellom studenter og ansatte

24. Pauseareal studenter – samme pauserom som ansatte eller delt?

25. Steder å ringe fra (stillerom eller stoler)

26. HHH: 4 lesesaler, 2 pauserom er i dag definert som studentenes areal.

Ansattearealer:

27. Viktig for et institutt å være samlokalisert. Bare det å gå en etasje opp/ned er med på å differensiere.

28. Kontortelefoner – hva om alle får en bærbar telefon i stedet?

29. Plass til prosjekter som kommer og går

30. Vet aldri hvor mange det er plass til, til enhver tid

31. Være rustet til å ta imot, og å huse nye sentre som forsvinner etter en viss tid

32. Tverrfaglige initiativer

33. Sted i hver etasje hvor en kan spise lunch og ha fellesareal (lounge-areal som i 4 etg)

34. Behov for noen 1 ½ akses kontorer som kan tildeles personer med mye møtevirksomhet

35. Steder å ringe fra – (stillerom eller stoler)

36. Hvordan bruke midtarealene bedre – små møterom – ringerom etc.

37. Sentralt rekvisitalager

38. Sentralt postromsløsing

39. Sentralt kopirom etc

40. Hva er det med kontoret som er viktig? (Hyllemeter, låse døra, prestisje etc)

Møterom:

41. Felles møterom på tvers av enheter

42. Fleksible møteromsløsninger – mulighet for å skille av rom ved behov (et stort kan bli til 2 små)

43. Flere små møterom

Kjeller:

44. Oppbevaring av eksamensoppgaver

45. Undergangen i kjelleren – åpning av kjellergangene fra HF

46. Kjeller som felles lager for dokumenter etc.

47. Møbler kastes fordi vi ikke har noen sted å oppbevare dem.

48. Lagringsplass til bøker og dokumenter. Trenger vi plass til rekvisita. Trenger vi plass til å lagre møbler

49. Mulig med en IKT-løsning – database for oversikt over møbler som kan gjenbrukes

Universell utforming:

 

Det grønne universitet:

50. Parkeringsplasser om til sykkelstativ?

51. Åpen sykkelparkeringer skaper tyveri. Det låsbare skuret er fullt. Fjerne det åpne sykkelskuret og få låsbart.

52. Gode garderobe og dusjmuligheter for ansatte (tror ikke vi klarer å finne en løsning for studentene) i kjelleren (?)

53. Papirbruk og papirsamlinger (bøker/dokumenter etc)

 

Uteområder:

54. Møblering ute som egner seg for lunch og sosialt samvær

55. Kan vi gjøre noe med taket?

56. Campuscenter sv (mellom SV og HF)

 

Publisert 9. mars 2017 15:37 - Sist endret 10. mars 2017 10:19