Studentstillinger på Psykologisk institutt

Psykologisk institutt (PSI) har fått en øremerket tildeling for opprettelse av studentjobber rettet mot læring og undervisningsaktiviteter for 2021.

PSI utlyser studentstillinger tilknyttet alle sine studieprogrammer. Type aktivitet, omfang, tidsperiode og kvalifikasjonskrav varierer blant de ulike opppdragene. Se det spesifikke oppdraget for nærmere informasjon.

Vi søker deg som

  • Er aktiv student på UiO når oppdraget gjennomføres.
  • Er godt kjent med PSI sine studieprogrammer og emner.
  • Er engasjert og motivert til å bidra til et godt læringsmiljø ved PSI.

Alle oppdragene er timeslønnet, lønnstrinn 43, 207,20,- (Bachelor og Profesjon 1.-6. semester) lønnstrinn 51, 235,10,- (Profesjon 7.-11.semester og Master)

Søknadsprosessen foregår via nettskjema:

Nettskjema

Ønsker du å søke på flere stillinger, kan du gjøre det via samme skjema ved å indikere prioritert rekkefølge. Det vil ikke være mulig å søke på flere enn tre stillinger.

Søknadsfrist: 18.06.2021

PSI gjør oppmerksom på at midlene kommer med følgende føringer fra sentralt hold:

  • De rekrutterte skal være aktive studenter på tidspunktet for avlønning i forhold til det spesifikke oppdraget.
  • Det skal legges til rette for at studenter skal kunne søke på jobbene ved åpen utlysning.
  • Midlene er øremerket til formålet og skal brukes i 2021. Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene rapportere på bruk og planlagt bruk innen 1. september 2021.

For spørsmål: l.e.olaussen@psykologi.uio.no

Studentassistent PSY2013

PSY2013- Kvalitativ metode har behov for studentassistent for teknisk bistand under forelesninger, bistå i chat med å følge med spørsmål som kommer inn. Drop-in-session, studentassistenten vil tilby en ukentling «drop in» session på Zoom de ukene det er forelesning som vil gi studentene mulighet til å diskutere spørsmål med studentassistenen. Bidra til å utvikle spørsmål studentene kan arbeide videre med.

------

PSY2013 -  Kvalitativ metode needs one student assistant for technical assistans during lectures, moderating Zoom-chat. The studentassistant vil offer one weekly "drop in" session in Zoom the weeks there is a lecture, that will give the students taking the course a possibility to discuss questions with the studentassistant. Create questions in coorperation with course coordinatior for the students to work with.

Oppdragets omfang:

10 forelesninger x 2 timer = 20 timer

10 uker a 2 timers session + en ekstra session før eksamen + forberedelser til hver session (gå gjennom ukas tema med emneansvarlig/foreleser) =44 timer

Forberedelse av skape spørsmål og materiale = 2 timer per forelesning = 22 timer

Totalt: 86 timer

------

10 lectures x 2 hours = 20 hours

10 weeks a 2 hour sessions + extra session before exam + preparations for each session (go through themes for the lecture with course coordinatior or teacher) = 44 hours

Preparations and creating questions = 2 hours per lecture = 22 hours

Total: 86 hours

Hvem kan søke:

MA studenter, BA studenter som har tatt PSY2013 / Should have taken PSY2013 before

Antall studentstillinger:
1

Studentassistent PSY2206

PSY2206- Cognition, emotion and language ønsker å implementere mer interaktiv undervisningsmetoder utviklet av og med emneansvarlige. Arbeidet vil innebære moderere Canvas-rommet for PSY2206 gjennom å ta i bruk diskusjoner, svare på spørsmål og bidra med små sammendrag av diskusjoner man kan videre diskutere i forelesningene. Moderering av Zoom-chat under forelesninger og utvikle andre interaktive undervisningsmetoder som Mentimeter slides i samarbeid med emneansvarlige.

------

PSY2206 - Cognition, emotion and language wants to implement more interactive teaching methods developed and supervised by the course coordinators. Tasks will include moderating Canvas-room for PSY2206 through use of discussions, answer questions, contribute with small summaries of discussions to be used in lectures. Moderating Zoom-chat during lectures and develop other interactive teaching methods like Mentimeter slides in cooperation with course coordinators.

Oppdragets omfang:

Canvas-moderering 2 timer mellom hver forelesning (11 forelesninger) = 22 timer

Zoom-chat moderator = 11 forelesninger x 2 timer (+ ca 4 timer forberedelser) = 26 timer

Opprettelse av andre interaktive undervisningsmetoder som Mentimeter slides = 50 timer

Totalt: 98 timer

------
Canvas: 2 hours between each lecture (11 lectures) = 22 hours

Zoom-chat moderator: 11 lectures x 2 hours (+ ca. 4 hours preparation) = 26 hours

Developing other interactive teaching methods = 50 hours

Total 98 hours

Hvem kan søke:

BA/MA/Profesjon

Antall studentstillinger:
1

Studentassistent PSYC5315

PSYC5315- Forpraksis, utredning av tilstandsbilder og behandling av barn og unge har behov for en studentassistent for høsten 2021 for teknisk assistanse ved undervisningen. Arbeidsoppgavene vil innebære å sørge for god og oppdatert informasjon fortløpende legges ut i Canvas, bidra med interaktive elementer i undervisningen som Kahoot og andre digitale hjelpemidler og teknisk assistanse i forelesninger gjennom moderering av chat i Zoom.

Oppdragets omfang:

18 forelesninger = ca. 53 timer

Forberedelser + canvas = ca 2 timer i uken * 8 uker = 16 timer

Totalt: ca 69 timer

Hvem kan søke:

Profesjon/Master

Antall studentstillinger:
1

Studentassistent emner høst 2021

Det kan dukke opp flere emner som har behov for studentassistent i løpet av høsten. Arbeidsoppgavene vil variere, men man må kunne bistå undervisere i bruk av Zoom (koordinere, chat, breakout rooms, polls), diverse hybridløsninger, ev. også håndtere opptak og redigering.)

Ved ønske om å kunne bli kontaktet om det blir behov for flere undervisningsassistenter. Emne kan variere og er åpent for BA/MA og profesjon å søke.

-----

It will be more courses that will need student assistants. The work tasks may vary, but will mostly consist of assisting teachers with use of Zoom (coordinate chat, breakout rooms, polls), upload course material for Canvas etc.

This is open for BA/MA/Profesjon to apply.

Ringerunde av nye studenter

Arbeidet går ut på å ringe og sende e-post til nye studenter med opptak på profesjon, bachelor og masterstudiet, og høre om de starter på programmet og svare/informere om andre spørsmål de måte ha.

Oppdragets omfang:
Uke 31 (2.-6. august)

Hvem kan søke:
BA/MA/Profesjon

Antall studentstillinger:
2

Trivselskoordinator

Psykologisk institutt ønsker å skape større grad av tilhørighet og trivsel ved instituttet. Som trivselskoordinator får du ansvar og mulighet til å arrangere sosialeaktiviteter med studierelevant innhold for studentene ved PSI

Oppdragets omfang:
Høst 2021
20-30 timer (1-1,5 timer i uken, 20 uker)

Hvem kan søke:
BA/MA/Profesjon

Antall studentstillinger:
2

Kollokviefadder

En kollokviefadder er en student ved PSI som følger studenter i kollokviegrupper fra uke 36. Selve kollokviegruppen møtes ukentlig og går gjennom pensum, løser oppgaver eller diskuterer temaer innenfor emnet sammen. Kollokviefadderen har 3 møter med gruppen. En kollokviefadder er ikke en seminarleder. Du skal ikke undervise, men fasilitere treffene i kollokviegruppene.

------

"Kollokviefadder" is a student at PSI who follows students through study groups from around week 36. The study group meets weekly and go through curricilum, working on questions and have discussions around themes from the subject together. "Kollokviefadder" has three meetings with the group, you will not be a seminar leader which means you will not be teaching, but facilitate the meetings for the study groups.

Oppdragets omfang:
3 timer (3xmøter) * 9 grupper per fadder : ca. 30 timer
------
3 hours (3xmeetings) * 9 groups each kollokviefadder : Ca. 30 hours

Hvem kan søke:
BA og Profesjon fra 2. semester / MA
 

Karriereintervju

Studenter ved PSI søker arbeidsrelevans og hva en kan gjøre etter endt studie. Vi ønsker å oppdatere våre sider for Jobb og videre studier med intervjuer av tidligere studenter fra PSI.

  • Intervjue tidligere studenter fra BA/MA og profesjon
  • Læring og inspirasjon for hva en selv kan gjøre etter endt studie
  • Dele dette med medstudenter

Oppdragets omfang:
August-september

Hvem kan søke:
BA/MA/Profesjon

Antall studenter:
1

Publisert 7. juni 2021 12:49 - Sist endret 11. juni 2021 15:03