Møte i LAMU 18. mai 2021

Velkommen til andre møte i LAMU for perioden 2021.

Tilstede: Mari Gakkestad, Audrey Stark, Kari Henriksen, Hanne Degerstrøm Ellingsen, Caroline Bortne Testman, og Kari Pound Davies

Forfall: Bjørn Nordstrøm, Rune Greaker 

 

Ordinære saker

Sak 1 - Godkjenning av saksliste

Orienteringssaker

Sak 2 - Orientering om smitteverntiltak v/Kari Davies

Sak 3 - Status ARK v/Kari Davies

Sak 4 – Suppleringsvalg for verneombud i fak. adm

Vara verneombud  i fakultetadministrasjonen slutter og det må gjennomføres suppleringsvalg

Sak 6 - Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Forfall – ingen saker

Sak 7 - Studentrelaterte saker

Ingen saker.

Sak 8 - Saker fra læringsmiljøkontakten

Det er økt kapasitet på den store lesesalen i ESH på grunn av avstandskravet har gått ned fra 2meter til 1 meter.  Læringssentret Eilert er delvis åpent. Fellesområde  /sofagruppeområdet og grupperom er  stengt. PC salen er åpnet og lesesalene er åpnet. Alle tilgjengelige passer er registret i TP.

SV fakultetets masterstudenter får  40 ekstra lesesalsplasser  på HF fra høstsemesteret.

 

Sak 9 - Saker fra lokalt hovedverneombud (LHVO)

Spørsmål til oppfølging av  EA: 

  • Hva er status oppussing av dusj for ansatte i kjelleren ESH?
  • Det er mye sykkeltyveri ved PSI. Kan EA besørge trygg sykkelparkering?
  • Sykkelparkering utenfor ESH har begrenset kapasitet og 2. etasje av det låsbare skuret benyttes ikke fordi det er tungt å få syklene opp. Er det mulig å utbedre mekanismen, eventuelt bytte ut stativet til et med løftemekanisme, slik at 2. etasje også benyttes?

 

LHVO ber om at fakultetet har fokus på informasjon til ansatte. Ansatte opplever at det er varierende praksis mht videresending av informasjon. Det trengs også en økt bevissthet omkring hvilken informasjon som skal sendes ut fra hvilket nivå i organisasjonen.

LHVO melder om fortsatt bekymring for ansattes psykososiale arbeidsmiljø på grunn av covid-situasjonen og ber om at ledere opprettholder fokus på ansattes arbeidsmiljø under tiden på hjemmekontor.

LHVO melder om at en del ansatte opplever innføringen av BOTT som dårlig planlagt og at det ikke er tatt høyde for hvor utfordrende det ville bli. Det er en svært krevende omlegging som medført mye overtid for de mest berørte og det er bekymring for hvor lenge det ekstra presset vil vare. Ansatte melder også at noen av de nye rollene i BOTT krever mer spisskompetanse uten at opplæringsbehovet og veiledninger er tilstrekkelig ivaretatt.

 

Sak 10 - Eventuelt

  • Oppgradering av vinduer i HHH

Fakultetet har fått tilbakemelding fra EA om at utskiftninger av vinduer i  Harriet Holters tidligst kan skje i 2022 og bare dersom prosjektet prioriteres av EA fremfor andre oppussingsprosjekter.

LAMU ber fakultetet melde til EA at dette prosjektet er prioritert.

 

  •  Tilgjengelighet i forlesningslokaler

Fakultetet arbeider med EA om tilgjengelighet til auditorier for forelesere for gjennomføring av digital undervisning.

Publisert 26. mai 2021 12:59 - Sist endret 26. mai 2021 12:59