Referat fra møte 5. mars 2019

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge (driftsområdet Gaustad), Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Mari Gakkestad, Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad)

Ordinære saker

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent.

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent.

Orienteringssaker

Sak 3: Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Driftsområdet Øvre:  

Driftskontoret i ESH er tømt. De ansatte har flyttet inn i felleskontoret i Idrettsbygget. Saker følges opp i tråd med rutiner for oppfølging av innmeldte saker i systemet Eiendomstjenester. Renholdsansatte har overtatt kontoret i 1. etg til lunsjkontor.

Brukerne skal oppleve god service, lik service i samme bygg.

EA jobber med interne rutiner for å tydeliggjøre overfor brukerne hva vi skal krysse av i Eiendomstjenester for å få utført tjenester knyttet til arrangementer, vanlig drift og budsentralen/flyttetjenester. Brukerne må påregne litt tid før rutinene er på plass.

Ved akutte hendelser skal Vaktsentralen kontaktes på telefon 228 56666.

Nødvendig utstyr som brukes ofte i ESH, kan stå på lageret ved herretoalettet i ESH.

Driftsområde Gaustad:

Statsbygg har tatt over driften av GA09 Harald Schjelderups hus fra og med 1.1.2019. Eiendomsavdelingen har ikke lenger fast ansatte på bygget, men brukerne melder som vanlig inn sine behov Eiendomstjenester, og Servicetorget videresender aktuelle saker til Statsbygg. Arbeid knyttet til ansvars- og rollefordelingen mellom vaktsentralen, park, drift og renhold pågår, og målet er å lage en oversikt over ansvaret for skallsikringen i bygget. 

Sak 4: Studentrelaterte saker

a) Ventilasjonsanlegget i ESH i helger og helligdager. Studentene ønsker at ventilasjonsanlegget skal gå for fullt 24 timer i døgnet hele uka. Status på ventilasjonsanelgget er som følger:

  • Alle auditoriene følges av de aktuelle timeplanene for rommene
  • Lesesalen i 2. etg ESH er regulert i tidsintervallet fra kl 06.00-20.00. Hovedventilasjonen for resten av bygningen går mellom kl 06.00-22.00

b) Kalde og trekkfulle auditorier. I møtet mellom fakultetsledelsen og ledelsen i Eiendomsavdelingen 6.2.2019 ble dette meldt inn som et problem. Problemet løses så snart ESH er pusset opp og prioriteres ikke nå.

Sak 5: Saker fra læringsmiljøkontakten

Ingen saker.

Sak 6: Pågående HMSB-arbeid med fakultetet

a) Tone Vold-Sarnes orienterte om nettskjema for registrering av brannvernopplæring

b) Tone Vold-Sarnes orienterte om saker fra møtet mellom fakultetet og Eiendomsavdelingen 6.2.19.

c) Ønske om å etablere nettskjema for etasjeansvarlige. TVS følger opp. Fakultetet har nylig oppdatert oversikt over etasjeansvarlige i alle fakultetets bygg.

Sak 7: Informasjon om arbeidet i sentralt arbeidsmiljøutvalg 2018 

Orientering i møtet.

Sak 8: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Sak 9: Saker fra lokalt hovedverneombud (LHVO)

a) Valg av verneombud ved fakultetet fra 1.1.2019:

Nytt lokalt hovedverneombud: Mari Gakkestad fra Økonomisk institutt

Vara: Matthew Whiting

b) Lunsj til lunsj-seminar med verneombudene fra 4.-5. mars, Lysebu:

Mari Gakkestad og Matthew Whiting deltok første dag. Tema for seminaret var: Presentasjon av de ulike verneombudene og deres roller ved enhetene; Varslingssystemet og forslag til nye retningslinjer for trakassering ved UiO; ARK.

Sak 10: Eventuelt

Ingen saker

Publisert 13. nov. 2018 09:41 - Sist endret 7. mars 2019 13:50