Møte 9. mai 2017

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Martine Thoresen for Randi Birgitte Skjerstad (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Til sak 5: Mari Anne Ramstad

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge, Rune Greaker, Ingvill Nygård Bojer, 

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent med en tilleggssak: Oppsummering av dagens brannøvelse under sak 3.

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Gaustad: Dårlig inneklima og ventilasjon i Harald Schjeldrups hus. Egen konsulent i driftsområdet Gaustad, EA, tar i mot meldinger fra PSI. Statsbygg og UiO diskuterer hvem som skal betale utbedringsarbeidet. Forholdene er utfordrende for brukerne og EA. Håpet er at forholdene skal utbedres i 2017. Fakultetet ber om konkret tilbakemelding fra områdeleder for å se om LAMU/fakultetet skal foreta seg noe.

Forskningsveien 3B: UiO leier 3 etasjer i dette bygget. Mye støy mellom lesesal, pauserom og grupperom. Befaring med områdeleder i dag. Områdeleder følger opp overfor LAMU.

Øvre Blindern: Oppsummering fra dagens brannøvelse i ES. Brannøvelsen i ES med trapperøyk var planlagt. TVS følger opp forbedringspunktene i dialog med områdeleder.

Sak 4: Studentrelaterte saker

Kaldt på lesesalen i påsken. Dette er meldt videre til Eiendomsavdelingen tidligere i år.

Sak 5: Status ombyggingsarbeidet ES

Mari Anne Ramstad presenterte arbeidet i brukerutvalget hittil. Fakultetet har opprettet egen nettside. Brukerutvalget jobber med en masterplan som skal ferdigstilles til 1. juni. Stikkord for arbeidet: Lys, luft, fleksibilitet med tanke på rombruk, samhandling og integrasjon. Tidsplanen for ombyggingen er usikker.

Sak 6: Oversikt innmeldte HMS-avvik

TVS presenterte innmeldte HMS-avvik i møtet.

Sak 7: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Referat fra møtet 15. mars 2017

Sak 8: Saker fra læringsmiljøkontakten

Ingen saker.

Sak 9: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved UiO. SV-fakultetet er det eneste fakultetet som ikke har gjennomført ARK. LHVO ber om at ARK gjennomføres ved fakultetet, bl a fordi ARK kan brukes som underlagsmateriale for ombyggingsprosjektet ved fakultetet. Dekanen er på saken og i dialog med enhet for personalstøtte.

Seminar for LHVO ved UiO på Finse i uke 18. Fokus på konflikthåndtering. LHVO presenterer oppsummeringen fra seminaret i neste LAMU-møte.

Sak 10: Eventuelt

Ingen saker.

Sak 11: Møteplan 2017: 19. september og 7. november

Publisert 24. apr. 2017 10:20 - Sist endret 26. okt. 2020 09:38