Møte 28. februar 2017

Innkalt: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Øvre Blindern:

 • Rune Greaker har fått inn to saker via CIM-systemet: 1. Vurdere om trapperom definert som nødutgang i Eilert Sundts hus kan åpnes for ordinær daglig bruk; 2. EA sørger for etablering av nødåpnere i aktuelle rømningsveier. Erfaring viser at ansatte og studenter ikke bruker de grønne åpningsboksene når dørene laser seg.
 • Oppsummering: RG inviterer TVS, MW og INB til befaring sammen med UiOs sikkerhetsrådgiver for å sjekke ut disse to sakene.
 • Innvendig og utvendig vindusvask i HHH og ES etter 17. mai. Informasjon fra husøkonomen sendes ansatte i god tid.
 • De verste/styggeste punkterte vinduene i de nederste etasjene i ES skal skiftes ut ila 2017. RG sjekker opp om dette stemmer mtp den store oppussingen som skal foregå i ES i perioden 2018-2019.
 • Forvirring rundt bruk av bukker i UiOs bygninger. Alle bukker ble plutselig fjernet fra UiOs bygg med den begrunnelse at det var reklame og at de sto i veien for svaksynte og blokkerte rømningsveier. Avis- og tidsskriftstativ kan stå inntil vegger. TVS følger opp mtp hva som gjelder for bukker som informerer om arrangement for ansatte og studenter.
 • Ved strømbrudd som ikke er planlagt: Betjentene foretar ikke automatisk befaring i de aktuelle områdene. Husk å melde i fra til områdeleder når strømbrudd har oppstått, slik at betjentene kan sjekke årsak og konsekvenser av strømbruddet.

Gaustad:

 • Orientering om oppfølging av dårlig inneklima og stengte kontorer i Harald Schjeldrups hus. Forholdene skal nå være utbedret og brukerne fornøyd.
 • Brann- og rømningsøvelse er gjennomført i HSH. Etasjeansvarlige gjorde en god job og brukte alternative rømningsveier.
 • Problemer med å lukke vinduene i bygget. Statsbyggs ansvar, og områdeleder er staid i kontakt med Statsbygg om forholdene.
 • Studentarealene i Forskningsveien 3B, 2., 3. og 4. etg: Støy pga manglende isolasjon. Forbedring vil koste en halv million, og spørsmålet er nå hvem som evt skal betale dette.

Sak 4: Studentrelaterte saker

De nye stolene på lesesalen i ES er gode å sitte på. TVS beklager at flere av stolene allerede er ødelagt. Fakultetet har en pågående klagesak overfor EFG HovDokka. TVS er kontaktperson overfor EFG HovDokka. 

Sak 5: ROS-analyse på fakultetet

TVS orienterte om at risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført på fakultetet og at beredskapsplanen skal oppdateres i tråd med ROS-analysen.

Sak 6: HMS-avvik ved UiO

TVS gjennomgikk UiOs avvikssystem i møtet. Viktig for ansatte og studenter å vite hvilke saker som skal meldes inn via de ulike systemene.

Sak 7: Opprettelse av brukerutvalg oppussing Eilert Sundts hus (og øvrig areal)

I henhold til UiOs masterplan skal Eilert Sundts hus pusses opp i perioden 2018-2019. Fakultetet har opprettet et brukerutvalg bestående av kontorsjefer ved de aktuelle enhetene, lokalt hovedverneombud, tjenestemannsrepresentant, studentrepresentant, Mari Anne Ramstad og Tone Vold-Sarnes (leder). Første møte i utvalget finner sted 8. mars.

Sak 8: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Referat fra forrige møte i AMU, november 2016.

Sak 9: Saker fra læringsmiljøkontakten

Ingen saker.

Sak 10: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

 • Valg av nytt lokalt hovedverneombud for 2017 og 2018 er gjennomført: Matthew Whiting.
 • Mohamed Abdulhamid Hazza er valgt som arbeidstakerrepresentant, Frøydis Gjerpe Bekkedal valgt til vara.
 • Innkjøp av varmeovner: Vifteovner forbudt! Radiatorfylte oljeovner anbefales. Eiendomsavdelingen skal kontaktes når kontorer er kalde/varme.

Sak 11: Eventuelt

Ingen saker.

Sak 12: Møteplan 2017: 9. mai, 19. september og 7. november

Publisert 7. feb. 2017 12:40 - Sist endret 3. mars 2017 09:48