Møte 8. november 2016

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Josefine Horn (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU)

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Gaustad:

Befaring førstkommende torsdag sammen med PSI i lokalene I Forskningsveien 3B med tanke på dårlig akustikk og mye klang I rommene. Har bedt om pris på støydemping av vegger og tak.

Øvre Blindern:

Oppussing av ES starter H2018, I tråd med oppsatt tidsplan for Masterplanen. Fakultetet skal nedsette en arbeidsgruppe med ansatte og LHV for å forberede flytteprosessen.

Sak 4: Studentrelaterte saker

  • Nye stoler til lesesalen i 2. etg. ES + lesesalene i 2., 3. og 4. etg. HHH leveres I uke 51 og 52.
  • Dårlig luft på lesesalene i 2. etg. ES. SVSU og EA følger opp ved bruk av innmeldingssystemet Expand.
  • Problemer med lyspærene på lesesalsplassene på lesesalen I 2. etg. ES. De lyser dårlig, og pærene stjeles. Auralight AS (leverandør av lyskilder ved UiO) sjekker om innmaten I lampene kan skiftes. EA følger opp.
  • Ønske om mer fleksible møbler i studentarealer? Fakultetet følger opp.
  • Røyking på uteområdet.på UiO. Noen studenter melder inn problemer med røykelukt I inngangspartiet til byggene. Problemet anerkjennes, men dette er det lite å gjøre med.
  • Ønske om en ny plakat/oversikt om studenthierarkiet ved kafe Trygve. Nåværende oversikt fjernes. SVSU melder inn til Tone/Ingvill behov for en slik oversikt.

Sak 5. Ombygging og flytting ved PSI.

Joakim Dyrnes presenterte status for ombyggingen og flytteprosessen ved PSI. Flytteprosessen er over, og alle avdelingene ved instituttet er samlet. Studentene er flyttet fra Harald Schjelderups hus til Forskningsveien 3B. Noe reduksjon I kollokvierom for lavere grads studenter. PSI holder på med kartlegging av bruk av studentarealene og vurderer om de skal øke antall kollokvierom. Studentene har vært/er representert I råd og utvalg på PSI I flyttearbeidet.

Sak 6: Saker fra læringsmiljøkontakten

Oversikt over saker som er kommet inn I systemet I år: 3 røde, 21 gule, 6 grønne. I fjor 19 saker totalt, I 2014: 18 saker. Sakene dreier seg om luftkvalitet, endring av studentarealene ved PSI, positive og mindre positive tilbakemeldinger på forelesere/seminarledere.

Sak 7: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

  • Ønsker at ARK gjennomføres på fakultetet på bakgrunn av at siste arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i 2010/2011.
  • UiO har nytt avvikssystem, det såkalte CIM-systemet. Viktig å synliggjøre systemet for ansatte. Sette opp dette som egen sak I neste LAMU.

Sak 8: Vurdering av hjertestarter ved UiO og fakultetet - saken utsettes til et senere LAMU-møte

Lokalt hovedvenerombud meldte i forrige LAMU-møte inn ønske om hjertestarter ved fakultetet i ES/HHH. Fakultetets verneombud stemte (enstemming) i formøte til forrige LAMU-møte for innkjøp av hjertestartere. Spørsmålet om hjertestartere ved UiO er satt opp som orienteringssak i AMU 21. november. TVS har vært i kontakt med Bedriftshelsetjenesten ved UiO og fått en vurdering av hjertestartere ved UiO. Spørsmål som må utredes er bl a pris pr hjertestarter, om hjertestarteren kan gjøre skade, og hvor mye hjertestartere ved UiO har vært i bruk.

Sak 9: UiOs satsning i 2016: Arbeids- og læringsmiljøåret

Studieleder orienterer om arbeidet så langt i UiOs arbeidsgruppe knyttet til satsningen. Universitetsstyret er engasjert i hvilke tiltak UiO har/planlegger å sette i gang innenfor arbeids- og læringsmiljø.

Ressursside om hva som skjer ved UiO

Sak 10: Universitetets HMS-pris

Kandidater til prisen kan meldes til Enhet for HMS og beredskap innen 10.11. 2016.

Sak 11: Eventuelt

Sak 12: Møteplan 2017: 7. mars, 9. mai, 19. september og 7. november

Publisert 2. mai 2016 14:43 - Sist endret 25. feb. 2020 14:23