Møte 20. september 2016

Til stede: Matthew Rix Whiting,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Carolina Lybäck-Forsbacka (EBHT)

Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Mohamed Abdulhamid Hazza, Joakim Dyrnes (sak 4)

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Gaustad:

 • Omorganisering i driftsområdet med 2 nye driftsteknikere i Harald Schjeldrups hus. Dette vil bedre tilstedeværelsen fra EA.
 • Kartlegger nødvendige tiltak for å sette av nødvendige midler i budsjettet, særlig fokus på inneklima.
 • UiO leier av Statsbygg. Viktig å avklare ansvarsforholdene for UiO vs Statsbygg.

Øvre Blindern:

 • Ny driftsleder etter Zoran: Mouhammad Alshbib, startet opp august. Fokus på inneklima og det byggetekniske.
 • Expand - nytt innmeldingsskjema ved UiO innført i mai. Brukerne er flinke til å benytte systemet.
 • Brannøvelse gjennomført i juni. Viktig at alle ansatte og studenter forlater bygget når brannalarmen går.
 • Avholder eget møte med Mari Anne Ramstad og Lasse Moer når det gjelder lysforhold og persiennestyringen i auditoriene.
 • Alle lamper i 1. og 2. etg ES er skiftet ut.
 • Utskiftning av punkterte vinduer på lesesalen i 2. etg ES er meldt inn til EAs budsjett for 2017.

Sak 4. Ombygging og flytting ved PSI. Utsettes til et senere møte.

Joakim Dyrnes presenterer status for ombyggingen og flytteprosessen ved PSI.

Sak 5: Endringer i arealbruken ved fakultetet

Tone Vold-Sarnes orienterte i møtet om endringer i arealbruken i Eilert Sundts og Harriet Holters hus som følge av flyttingen av Senter for ekstremismeforskning C-REX fra 4. etg ES til Institutt for statsvitenskap i 8. etg ES.

Sak 6: Studentrelaterte saker

Ønske og behov for nye stoler til lesesalen i 2. etg ES. To ulike modeller står til prøving på SV-info. Fakultetet planlegger innkjøp av stoler i år.

Sak 7: Saker fra læringsmiljøkontakten

Si fra-systemet for studenter

 • Grønn=Ros

 • Gul=Kritikk

 • Rød=Alvorlige varsler

Det er viktig å informere studentene om riktig bruk av systemet og sortere saker som kommer inn i systemet. Flere av sakene skal meldes til Eiendomsavdelingen via Expand. SV-info kanaliserer saker som er kommet feil i Si fra-systemet til riktig mottaker.

Sak 8: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

 • Vernerunder ved fakultetet: Frist 1. sept. ISV, ØI, SAI og fakadm (ePhorte: 2014/8803) har gjennomført vernerunder. TIK venter til ansatte og studenter er på plass i nye lokaler. PSI gjennomfører til våren. ISS planlegger å gjennomføre vernerunde i høst.
 • Vara for LHVO er i permisjon. Ny vara velges januar 2017.
 • Ønske om hjertestarter ved fakultetet i ES/HHH. Fakultetets verneombud stemte (enstemming) i formøte til LAMU for innkjøp av hjertestartere. Dette blir satt opp som egen sak i neste møte i LAMU.
 • UiO sentralt jobber med å formalisere tiden LHVO bruker på arbeidet som lokalt hovedverneombud.

Sak 9: UiOs satsning i 2016: Arbeids- og læringsmiljøåret

Studieleder orienterte om arbeidet så langt i UiOs arbeidsgruppe knyttet til satsningen. Universitetsstyret er engasjert i hvilke tiltak UiO har/planlegger å sette i gang innenfor arbeids- og læringsmiljø. Arbeidsgruppen planlegger et seminar i begynnelsen av 2017 for studiedekaner, programledere, undervisningsledere, emneansvarlige med fokus på studiekvalitet og bl a erfaringsutveksling knyttet til varierte undervisningsmetoder.

Ressursside om hva som skjer ved UiO

Sak 10: Eventuelt

1. Nytt fra Enhet for bedriftshelsetjeneste:

SV-fakultetet har hittil i år benyttet EBHT til: Rådgivning for leder, ergonomiske arbeidsplassvurderinger, arbeidsmedisinske utredninger (lege), psykososialt arbeidsmiljø (psykolog), bistand i sykefraværsoppfølging.

Oppført på planen, men ikke brukt: Gruppeveiledning ergonomi, stressmestringskurs for vitenskapelige/stipendiater.

2. Fakultetet skal i samarbeid med Eiendomsavdelingen gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i år. Analysen gjennomføres i oktober og november og følges opp videre i 2017 (tiltak ført opp i fakultetets årsplan 2017-19).

3. Ledelsens gjennomgang er utført for 2015. Sak i ePhorte: 2014/5672

4. Fakultetets HMS-koordinator Tone Vold-Sarnes har fått opplæring i avvikssystemet (CIM) og er klar til å ta dette i bruk.

Sak 11: Møteplan 2016: 8. november

Publisert 2. mai 2016 14:41 - Sist endret 25. feb. 2020 14:21