Ett team klart til å overta ledelsen på SV

Anne Julie Semb stiller som dekan og Tore Nilssen som prodekan til valget av ny ledelse på SV-fakultetet. Som visedekan har de med seg Trine Waaktaar.

Ny ledertrio på SV? Anne julie Semb (i midten) ønsker å bli ny dekan på SV med Thore Nilssen som prodekan og Trine Waaktaar, som visedekan.(Foto: Gro Lien Garbo/ UiO)

Ny ledertrio på SV? Anne Julie Semb (i midten) ønsker å bli ny dekan på SV med Tore Nilssen som prodekan og Trine Waaktaar, som visedekan.(Foto: Gro Lien Garbo/ UiO)  

Det er en samlet valgkomité under ledelse av Bjørn Erik Rasch som anbefaler Anne Julie Semb, som er professor og instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, og Tore Nilssen, som er professor ved Økonomisk institutt, som kandidater til dekan- og prodekanvervene. De to ønsker å ha med seg Trine Waaktaar som visedekan, et verv som utpekes av dekanatet. Hun er professor og utdanningsleder ved Psykologisk institutt.

Valgkomiteen uttrykker at Anne Julie Semb og Tore Nilssen begge tilfredsstiller UiOs kompetansekrav for dekan og prodekan med vekt på både «formalkompetanse» og «realkompetanse» og at de «til sammen dekker spennvidden og mangfoldet i fakultetets faglige virksomhet veldig godt».

Bred tillit 

- Valgkomiteen har hatt følere ute i alle miljøer og mange samtaler med potensielle kandidater og andre personer i fagmiljøene.  

Det var klart i august at vi hadde én kandidat til dekanvervet, som høster bred tillit i mange miljøer.

At Anne Julie Semb har denne tilliten har nok hatt betydning for at andre ikke har sett noen grunn til å melde seg i konkurranse med henne, sier Bjørn Erik Rasch, valgkomiteens leder og professor ved Institutt for statsvitenskap.

Han understreker at kandidatene til dekan og prodekan -  og også visedekanen de vil utpeke -  reflekterer og speiler de ulike og sammensatte fagmiljøene på SV-fakultetet bra.

Bjørn Erik Rasch forteller at han også tidlig i prosessen i høst hadde samtaler med sittende dekan Nils-Henrik von der Fehr, som gjorde det klart at han ikke ønsket å stille for en periode til. 

Vil ta tak i utdanning

Kandidatene til dekan og prodekan er særlig opptatt av å ta et grep om undervisning og læring på SV- fakultetet (Les hele valgplattformen til dekanatet nederst i teksten).

- Fakultetet har hatt en vellykket satsing på forskningskvalitet, som blant annet har gitt tilslag på ERC-søknader. Dette arbeidet vil vi videreføre.  Men vi mener at undervisningen trenger et løft, ikke minst må læringslokalene være mer oppdaterte og tidsmessige, sier Anne Julie Semb.  

- Ja, en oppussing av Eilert Sundts hus må være framtidsrettet, legger Tore Nilssen til, som ser for seg et mer moderne fakultetsbygg etter oppussingen.  

Både Semb og Nilssen understreker at undervisningen fortsatt må være forskningsbasert og at dét er nøkkelen til suksess.

Godt samspill mellom faglige og administrative

- De administrative funksjonene må heller ikke undervurderes, sier Semb, som er opptatt av et godt samspill mellom de administrativt ansatte og de faglig ansatte. Hun mener at de administrative funksjonen bør ligge der de gjør best nytte; på enhetsnivå, på fakultetsnivå eller sentralt på UiO. I tillegg ønsker hun å få gjenopprettet SV-nytt, som et organ for internkommunikasjon på fakultetet.

- Jeg har savnet å få de faste oppdateringene om alt som skjer og også å få vite om forskningsnyhetene på SV. Jeg ønsker å få til en bedre kommunikasjon både på fakultetet og mellom de ulike enhetene, sier Semb.  

Vil gi studentene selvtillit

Kandidaten til dekanvervet har også som målsetting å få stoppet frafall på studiene, så langt det lar seg gjøre.

- Studentene må få vite hva studiene innebærer og få god kjennskap til hvordan det de studerer har arbeidslivsrelevans. Vi vil gi studentene mer selvtillit og stolthet, sier Semb.

Selv føler hun seg godt rustet til dekanvervet.

-  Jeg har likt meg godt som instituttleder. Jeg har et godt nettverk på UiO og også erfaring som enhetsleder på JUSS. I tillegg har jeg sittet i det sentrale forskningsetiske etikkutvalget. Jeg kjenner UiO godt og vet at jeg har masse gode folk å spille på, sier Semb. 

Fortsatt mulig å melde inn andre kandidater

Valgkomiteen har ikke kommet opp med flere forslag til kandidater til å lede SV- fakultetet etter å ha gjort en rekke sonderinger i løpet av de siste månedene. Som valgkomiteens leder Bjørn Erik Rasch uttrykker det: «Å ha noen å velge mellom burde være en fordel for alle. Men mange aktuelle kandidater kvier seg nok for å gå inn i en valgkamp. Som oftest har en applaudert at noen er villige til å ta på seg oppgaven».

På SV-fakultetet har det ikke vært tradisjon for å fremme mer enn ett dekanpar, selv om det ut fra valgkomiteens mening, ville vært ønskelig. Om noen brenner inne med forlag, går fristen for å fremme kandidater til nytt dekanat først ut 11. oktober.

Eventuelle forslag må ha minst ti personer med stemmerett bak seg og kandidaten må for øvrig tilfredsstille kravet for å kunne bli valgt som øverste leder på fakultetet. 

Les mer om prosedyrer for fremming av kandidater og om valget. 


Valgplattform for dekankandidat Anne Julie Semb og hennes team:

Løfte studentene: Tore Nilssen, Anne Julie Semb og Trine Waaktaar vil ha fokus på studentene, om de overtar ledelsen på SV-fakultetet.(Foto: Lasse Moer/UiO) 

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet fungerer meget godt på mange områder. Fakultetet kom meget godt ut av Norges forskningsråds evaluering av de samfunnsfaglige disiplinene og har mange svært gode enkeltforskere og forskergrupper og mange engasjerte og svært gode undervisere. Fakultetet har mange attraktive studieprogrammer som tiltrekker seg godt kvalifiserte studenter. Videre har fakultetet god økonomi.

De siste årenes satsing på forskningskvalitet har gitt god uttelling. I kommende periode ønsker vi å bygge videre på det gode arbeidet som utføres og samtidig utvikle fakultetet som forskningsmiljø og særlig som undervisnings- og læringsarena. Vi ønsker også å styrke fakultet som en synlig bidragsyter til offentlig debatt og til det nasjonale og internasjonale kunnskapssamfunnet.

I den neste fireårsperioden ønsker vi spesielt å arbeide med disse sakene: 

Forskning og forskerutdanning:

Forskningsmessig går fakultetet veldig godt, og mange ansatte utfører forskning av svært høy kvalitet, publiserer sine arbeider i kvalitetstidsskrifter eller på gode forlag og er meget synlige i ulike fagdebatter. Vi ønsker å stimulere til at enda flere utvikler en bevisst publiseringsstrategi og søker å publisere sine arbeider i de beste kanalene.

Vi vil ikke klare å opprettholde dagens faglige aktivitetsnivå uten en viss økning i den eksterne finansieringen av forskningsprosjekter, spesielt EU-finansierte prosjekter. Mange ansatte har lyktes godt med sine søknader om ekstern prosjektfinansiering, og tilslagsprosenten på stipendier fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) er høy. Vi vil arbeide for at enda flere ser det som naturlig å søke langsiktig ekstern finansiering til forskningsprosjekter, og vi vil støtte initiativ som har utsikter til å nå frem i konkurransen om attraktive forskningsmidler.

For å få dette til, må potensielle søkere identifiseres og oppmuntres til å utvikle gode søknader, og fakultetet må ha gode støttefunksjoner, særlig i form av en forskningsadministrasjon og økonomifunksjoner som kan bistå i arbeidet med å utvikle søknader av høy kvalitet. Det er et mål å huse minst ett nytt Senter for fremragende forskning i neste utlysingsrunde.

Instituttene er organisert rundt disipliner. Dette gir gode vilkår for disiplinutvikling i sterke fagmiljøer. Samtidig gjør dette det mer krevende å initiere flerfaglige forskningsprosjekter. Vi vil støtte initiativ til å utvikle gode flerfaglige forskningsprosjekter. 

Vi vil fortsette det pågående arbeidet med å synliggjøre samfunnsfagenes behov for forskningsinfrastruktur og arbeide for at våre fag og ansatte får tilgang til nødvendig forskningsinfrastruktur, herunder viktige data. Vi vil følge opp arbeidet med personvernforordningen GDPR og datasikkerhet. Videre vil vi ha et aktivt forhold til den pågående debatten om åpen tilgang til forskningsresultater og data, og arbeide for at de løsningene som velges, ikke innebærer at det legges sterke føringer på de ansattes valg av publiseringskanal.

Fakultetets Ph.d.-program er nylig revidert etter en evaluering. Forskerutdanningen vår skal ha høy faglig kvalitet, og vi vil evaluere programmet fortløpende med tanke på å justere innholdet i tiltak som eventuelt ikke fungerer etter hensikten. Vi vil oppmuntre til at enhetene inviterer doktorgradsstudenter som arbeider ved eksterne forskningsinstitusjoner til å tilbringe noe tid i fagmiljøet ved den relevante enheten.

Utdanning:

Den forskningsbaserte undervisningen er et særtrekk ved universitetene, og vi ønsker i de kommende fire årene å ha et særlig fokus på å forbedre fakultetet som undervisnings- og læringsarena. Dette vil vi blant annet gjøre ved å kople forskningen og undervisningen enda tettere. Fakultetets toppforskere skal også undervise, og målet for rekrutteringsprosessene våre bør være å rekruttere vitenskapelig ansatte som både er fremragende forskere og fremragende undervisere. Vi vil følge opp UiOs systemer for merittering av undervisning og undervisere.

Vi vil arbeide for også å gjøre bachelorstudentene kjent med den forskningen som pågår ved fakultetet, og ønsker å styrke den faglige integreringen av disse studentene allerede fra studiestart. Det er et mål at flere masteroppgaver, eventuelt også bacheloroppgaver, integreres i ansattes pågående forskning.

Vi ønsker å stimulere til bruk av mer studentaktive læringsformer og evalueringsformer som virker læringsfremmende. Teknologiske læringsformer bør brukes mer der det bidrar til å fremme studentenes læringsutbytte. Vi vil vurdere om fakultetets timeregnskap kan suppleres på måter som stimulerer til bruk av slike lærings- og evalueringsformer. Mange av undervisningslokalene våre er lite tidsmessige, og den planlagte oppussingen av Eilert Sundts hus må gjennomføres med tanke på å sikre fremtidsrettede og fleksible undervisningslokaler.  

Vi er opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø, og vi vil støtte tiltak som har som mål å styrke samholdet blant studentene og identiteten som student ved vårt fakultet. Vi vil arbeide for å forebygge og redusere frafall som skyldes manglende informasjon, dårlig læringsmiljø og/eller for svak undervisningskvalitet. Vi vil fortsette arbeidet med å styrke det faglige innholdet ved studiestart, og vi vil ha ekstra oppmerksomhet på innføringsemnene på bachelorprogrammene.

Studentene skal oppfordres til å tilbringe minst ett semester på et lærested i et annet land, og tilbudet av engelskspråklige tilbud må være så omfattende at innreisende studenter kan følge vanlig studieprogresjon. I forbindelse med utviklingen av internasjonale samarbeidsprogrammer må kontraktsprosessene profesjonaliseres for å sikre tilstrekkelig finansiering av administrasjon.  

Kandidater fra vårt fakultet skal være attraktive på arbeidsmarkedet. Vi vil fortsette arbeidet med å synliggjøre studieprogrammenes relevans for det arbeidsmarkedet våre studenter møter, og bevisstgjøre studentene om den kompetansen de har etter avsluttede studier. 

Mange ansatte har store overskudd på timeregnskapet, og vi ønsker å legge til rette for at ansatte underviser bedre, ikke mer. Når studieprogrammer revideres, må den eller de bidragsytende enhetenes undervisningskapasitet sette rammen for innholdet i endringene.

Vi ønsker å bidra til å avprivatisere undervisningsaktiviteten ved fakultetet, legge til rette for kollegaveiledningsgrupper innen og på tvers av enhetene, og bidra til å skape et miljø for pedagogisk interesserte undervisere i nært samarbeid med LINK. Vi ønsker også å stimulere til å søke UiO-midler og eksterne midler til undervisningsprosjekter, gjerne i form av samarbeid mellom flere enheter.

Formidling og innovasjon:

Ansattes formidling er en viktig del av arbeidet med å synliggjøre fakultetet utad overfor det nasjonale og internasjonale kunnskapssamfunnet, samt for bevilgende myndigheter. SAMEVAL viste at forskningen ved fakultetet har satt mange og varierte spor, og vi vil sikre at fakultetets samlede kapasitet til å drive kommunikasjons- og formidlingsarbeid er tilstrekkelig. Vi vil fortsette arbeidet med å vise hvordan samfunnsfagene bidrar til samfunnsmessig innovasjon i samarbeid med blant annet OSIRIS.

Organisasjon:

Det er et mål å sikre at det er godt samsvar mellom fakultetets økonomiske rammer og det faglige aktivitetsnivået på enhetene på kort og lengre sikt.

Beslutningsprosessene på fakultetet skal være transparente og forutsigbare. Vi ønsker å bedre informasjonsflyten mellom fakultetet og de ansatte, og mellom ansatte på ulike enheter ved å revitalisere SV-nytt. Vi vil også videreføre Forum for studiespørsmål og Forum for forskningsspørsmål, som er viktige fellesarenaer for informasjon og erfaringsdeling mellom ansatte på ulike enheter.

Vi støtter det pågående arbeidet med å finne hensiktsmessige måter å organisere administrasjonen på, herunder finne frem til den beste fordelingen av administrative funksjoner mellom UiOs ulike nivåer. Gevinstene av bedre måter å arbeide på må realiseres. Målet er velfungerende og effektive administrative miljøer som kan støtte godt opp om enhetenes og fakultetets faglige ambisjoner og virksomhet.


Les mer: 

Nytt dekanvalg på SV i høst

Uniforum: SV-dekan sier nei til gjenvalg

Av Gro Lien Garbo
Publisert 3. okt. 2019 10:48 - Sist endret 3. okt. 2019 10:48