Fire av seks ERC Starting Grants på UiO til SV

- Vi har dyktige forskere og har bygget opp et veldig godt støtteapparat både administrativt og vitenskapelig, sier SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr, som en forklaring på hvorfor forskere fra fakultetet lykkes så godt med å få midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). 

"ERC tildelingene henger høyt i internasjonal forskning. Her teller kvalitet, djervhet og evne til å stille og belyse fundamentale spørsmål helt i den internasjonale forskningsfronten", står det i Rektorbloggen: Seks nye ERC Starting Grants - vi gratulerer

 Følgende fire forskere fra SV-fakultetet har fått ERC starting grant

Siri Leknes (Foto:UiO)

Siri Leknes, professor ved Psykologisk institutt med prosjektet How distress alters opioid drug effects and abuse liability.

- Vi skal kort sagt undersøke hvorfor opiater er så avhengighetsdannende. Med utgangspunkt i kunnskap fra samfunnsvitenskapen om hvor viktig sosiale faktorer er i rus-spørsmål, skal vi undersøke disse fenomenene med biomedisinske og psykologiske metoder. Dermed kan vi kartlegge mekanismene bak, sier Siri Leknes i et intervju på Psykologisk institutts nettsider.

 

Lars T Westlye (Foto: UiO)

Lars T Westlye, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt med prosjektet Brains and minds in transition: The dark side of neuroplasticity during sensitive life phases

– For å forstå hvordan hjernens plastisitet øker risikoen for psykisk sykdom hos noen, vil vi kartlegge og sammenligne forandringer i kropp og hjerne gjennom henholdsvis ungdomsårene og svangerskap, som begge er avgjørende livsfaser med store miljømessige endringer, økt nevroplastisitet og forhøyet risiko for psykiske lidelser, sier Lars T. Westlye i dette intervjuet.

 

 

Paolo Giovanni Piacqadro (Foto:UiO)

Paolo Giovanni Piacquadio, førsteamanuensis ved Økonomisk institutt med prosjektet Value Judgements and Redistribution Policies

- Mitt mål er å tette gapet mellom forskjellige teorier for rettferdighet og konkrete politikkforslag. Rettferdighetsteorier kan dekomponeres i byggesteinene, hva vi kaller verdivurderinger, sier Piacquado. Grunnleggende sett dreier prosjektet seg om å knytte den optimale politikken til undergupper av konsistente verdivurderinger. Samtidig vil prosjektet identifisere verdivurderingene en person tar når et spesifikt forslag framsettes.

- Jeg vil behandle noen få, men fundamentale, eksempler på fordelingspolitikk: skatt på arbeidsinntekt, skatt på kapitalinntekter og skatt på arv. Se intervju på engelsk på Økonomisk institutts nettside.

 

Heidi Østbø Haugen (Foto: UiO)

Heidi Østbø Haugen, tidligere postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi med prosjektet Brokering China´s Extraversion: An Ethnographic Analysis of Transnational Arbitration

- Kinas internasjonale forbindelser blir flere og flere og tar mange ulike former. Vi vet mye om hva som driver Kinas globale engasjement og om hvilke uttrykk det har fått. Det vi mangler kunnskap om er hvordan selve prosessene forløper – hvordan transnasjonale relasjoner skapes. Dette prosjektet vil frembringe slik kunnskap, sier Heidi Østbø Haugen. Les mer på ISS sine sider: ERC grant for å se på Kinas forbindelser med utlandet.


Kultur for å søke midler

Nils-Henrik von der Fehr(Foto: UiO)

- Vi oppfordrer våre ansatte til å søke eksterne midler og sier klart fra at vi både forventer og ønsker at de søker finansiering både hos Forskningsrådet og Det Europeiske forskningsrådet, sier SV- dekan von der Fehr.

 - I tillegg virker det motiverende for forskerne i de ulike fagmiljøene på SV- fakultetet å se at andre lykkes, at det går an å være ansatte ved Universitetet i Oslo og å spise kirsebær med de store, sier SV- dekanen.

 Han understreker at fakultetsledelsen har vært opptatt av å skape en kultur for å søke midler og også en kultur for at det er greit å søke og ikke komme opp. 

- Uansett vil en slik søknadsprosess være nyttig for å strukturere arbeidet, tenke framover og lage en god plan for hva man kan tenke seg å drive med, sier von der Fehr.

Mange støttespillere

Johannes Elgvin (Foto:UiO)

- SV- fakultetet har en aktiv tilnærming til Horisont 2020 og ønsker å være representert med forskning i alle relevante deler av programmet, sier Johannes Elgvin, som er seksjonsleder for forskning og kommunikasjon ved SV- fakultetet. Han understreker at hoveddelen av det administrative og faglige støtteapparatet ligger på instituttnivå.

- Lokale forskningsrådgivere og faglige kollegaer støtter søkerne og gir gode råd underveis. I tillegg har vi en dyktig EU-rådgiver på fakultetet som tilbyr bistand i utviklingen av alle EU-søknader ved fakultetet. Sammen med EU-kontoret sentralt arrangerer vi også prøveintervjuer for de søkerne som kommer videre til runde to med intervju i Brussel. Enkelte ganger arrangerer vi også flere prøveintervjuer for en og samme kandidat for å finpusse på presentasjonen. 

 - Hva er nøkkelen til SVs suksess?

- Vi har dyktige forskere. I tillegg er det en forventing fra ledelsen om å søke EU-prosjekter. Vi har bygget opp et godt administrativt støtteapparat både lokalt og på fakultetet, som bistår underveis i hele søknadsprosessen. I tillegg har den enkelte søker mange dyktige kollegaer som også bistår. Nøkkelen til suksess er godt samarbeid mellom alle involverte i H2020-arbeidet og mellom organisatoriske nivåer. Både forskningsrådgivere og vitenskapelige kollegaer har gjort en solid innsats for å hjelpe de søkerne som nå har vunnet fram i den prestisjefulle internasjonale konkurransen, sier Johannes Elgvin.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 10. aug. 2018 13:16 - Sist endret 11. aug. 2018 10:38