Rådets mandat

Mandat for Makt- og demokratiutredningens Råd [12.03.2002]

Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Statsråd Eldbjørg Løver. Kongelig Resolusjon, saksnr. 98/471, 11. mars 1998.

1. Bakgrunn

I samsvar med stortingsvedtak 17.10.1996 skal det igangsettes en utredning om makt og demokrati. Mandatet for utredningen er fastsatt ved stortingsvedtak av 11.12.1997.

I samsvar med Stortingets vedtak av mandatet ble det lagt til grunn at et rådgivende utvalg skal gi den oppnevnte forskergruppen råd og veiledning, men uten å ha ansvar for forskergruppens analyser. Dette organet, heretter kalt Rådet, skal møtes minst to ganger i året.

2. Departementets vurderinger

2.1 Mandat

Det presiseres at Rådet for utredningen ikke er ment å opptre i en selvstendig rolle utad, men bare som rådgiver overfor forskergruppen. Blant annet ut fra dette får Rådet følgende mandat:

  • Rådets oppgave er å gi forskergruppen råd og veiledning på grunnlag av det materiale forskergruppen legger fram for Rådet. Dette materiellet omfatter forskergruppens program, framdriftsrapporter, arbeidsnotater etc.
  • Rådet står ikke ansvarlig for forskergruppens arbeid og resultater.
  • Rådet møtes minst to ganger årlig. Innkalling skjer på forskergruppens initiativ.
  • Rådets leder er ordstyrer på rådsmøtene og har et ansvar for å forberede rådets drøftinger med forskergruppens leder.
  • Referat fra rådsmøtene er et ansvar for forskergruppen. Rådet har ikke eget sekretariat.
  • Rådet kan ved behov bistå forskergruppen når det gjelder å formidle forskningsresultater og å stimulere til en opplyst offentlig debatt underveis i utredningen.

2.2 Sammensetting av Rådet

I forbindelse med Stortingets vedtak av mandatet ble det lagt til grunn at utredningens råd bør sammensettes av personer med erfaringsbakgrunn fra partier, organisasjoner, arbeids-/næringsliv, forskning, presse mv.

Departementet har vurdert dette slik at medlemmene av Rådet bør ha erfaringsbakgrunn fra de temaene som er særskilt nevnt i mandatet og/eller erfaring fra politisk virksomhet. Videre har departementet med sitt forslag til sammensetting lagt vekt på å sikre en balansert kjønnsfordeling og en rimelig geografisk fordeling.

Den valgte sammensettingen er i samsvar med reglene i rundskriv P-9/88 om kjønnssammensetting av styrer og råd.

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 18. okt. 2013 14:48