4 HVA ER INSTITUSJONELT EIERSKAP?


I dette kapitlet drøfter vi nærmere hva institusjonelt eierskap er og hvordan det kan avgrenses fra andre former for eierskap. Hvis det bildet som ble presentert i kapittel 3 kan sies å være et resultat av observasjon med vidvinkellinse, skal vi nå skifte fokus og fremkalle det bildet av de institusjonelle eierne som framkommer når vi beveger oss fra makroarenaen for utøvelse av makt til maktens mikroarena. Motivet for denne omgrupperingen er todelt. For det første fordi det, rent umiddelbart, ikke er innlysende hva institusjonelt eierskap er og hva som skiller denne formen for eierskap fra andre eiendomsformer. For det andre fordi vi ønsker å belyse sider ved det institusjonelle eierskapet som det sjelden blir fokusert på, og som etter vår oppfatning er av betydning for et alternativt perspektiv på eierstyring som fenomen og konkret praksis.


Publisert 25. nov. 2010 13:52